§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for bygging og drift av taubaner, jf. taubaneloven § 2, samt konstruksjon, produksjon, montering, omsetting og ibruktaking av sikkerhetskomponenter og delsystemer til bruk i taubaner.
Forskriften gjelder ikke for den delen av taubaneanlegg som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.
Forskriften gjelder ikke for:
  1. a.
    taubaner omfattet av artikkel 2 nr. 2 i vedlegget til del III i denne forskriften.
  2. b.
    godstaubaner som er to kilometer eller kortere eller som går over egen grunn, eller
  3. c.
    kabelkraner for godstransport som er to kilometer eller kortere eller går over egen grunn.