Hva er en jernbanepakke?

Publisert: 29.11.2016   Endret: 22.10.2019

Jernbanestasjon i Basel.Transport over landegrensene på jernbanen har vært hindret av at jernbanesektoren i Europa er delt opp i nasjonale markeder med ulike tekniske løsninger, ulik organisering og ulike regler. EU har forsøkt å løse disse problemene gjennom de såkalte jernbanepakkene. Jernbanepakkene er en samlebetegnelse på samlinger av direktiver og forordninger. Direktiver skal harmonisere tekniske krav og behandling av søknader.

Hva skal jernbanepakkene føre til?

EU ønsker å fremme konkurranse, også på jernbanen. Kostnadene til jernbanetransport skal reduseres og kvaliteten økes. Et annet mål er å øke effektiviteten og konkurransekraften til jernbanen i forhold til øvrige transportformer, som veitransport.

Hvor mange jernbanepakker finnes?

I dag er det fire jernbanepakker som regulerer ulike områder av jernbanen:

  • Den første jernbanepakken handler mest om frakt av gods med tog over landegrensene. Pakken klargjør også forholdet mellom infrastrukturforvalter (for eksempel Bane NOR) og togselskapene (for eksempel Vy, CargoNet, osv). Pakken er siden revidert, blant annet med regelverk om konkurranse på like vilkår.
  • Den andre jernbanepakken handler om å åpne for konkurranse på innenlands godstransport. Nye foretak kan etablere seg i Norge for å utføre godstransport. Pakken handler også om å ha en felles strategi for sikkerhet.
  • Den tredje jernbanepakken handler om persontransport som krysser landegrensene og om passasjerrettigheter. Pakken harmoniserer også vilkår for å sertifisere lokførere i EØS.
  • Den fjerde jernbanepakken skal fullføre det indre markedet på jernbaneområdet. Jernbanepakken skal harmonisere tekniske bestemmelser og åpne for konkurranse innen persontransport på det nasjonale jernbanenettet. Norge kan innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett i juni 2020.

Hva er SJTs rolle i arbeidet med jernbanepakker?

SJT gir innspill til det forberedende arbeidet som danner grunnlaget for EU-kommisjonens forslag til direktiver. Blant annet deltar SJT i arbeidsgrupper i Det europeiske jernbanebyrået.

Dersom et direktiv om jernbane blir vedtatt i EU, og direktivet blir innlemmet i EØS-avtalen, vil Samferdselsdepartementet eller SJT ha oppgaven med å gjennomføre direktivet i Norge.