Virkemiddelbruk

Forvaltningen kan tvinge gjennom sine avgjørelser med administrative reaksjoner eller virkemidler. Virkemidlene Statens jernbanetilsyn kan bruke er stans, suspensjon, tilbakekalling og tvangsmulkt.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 15.02.2017

Å anvende virkemidler er en sentral og nødvendig del av å føre tilsyn med at jernbaneforetakene følger lovpålagte krav. Tilsynet anvender bare virkemidler når det er helt nødvendig. Dette avklares gjennom en grundig tilsynsprosess hvor partene er informert og har fått anledning til å uttale seg i saken.

Med loven i hånd kan tilsynet kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbud. Dette er et indirekte virkemiddel som bidrar til å gjennomføre det direkte virkemidlet stans. Adgangen til å involvere politiet vil derfor ikke være et tema i denne veilederen. Vær likevel oppmerksom på at tilsynet kan påkalle politiet dersom det er nødvendig å gjennomføre vedtak med tvang.

Bak vurderingene av om det skal anvendes virkemidler ligger samme hensyn for jernbanevirksomhet både på og utenfor det nasjonale jernbanenettet. Veilederen er derfor ikke oppdelt etter jernbanenettet, men tematisk etter virkemidler.

Veileder om virkemiddelbruk.