Sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter

Veiledningen skal bidra til at jernbanevirksomhetene arbeider målrettet, styrt og dokumentert med å forebygge skader på personer, anlegg og materiell.

Publisert: 22.07.2016   Endret: 07.03.2017

Veiledningen skal gi en grunnleggende forståelse av hva et sikkerhetsstyringssystem er. Den skal også si noe om interne vurderinger som må foretas som et minimum når virksomhetens sikkerhetsstyringssystem etableres eller oppdateres.

Veiledningen gir også forslag til hvordan man kan begynne jobben med å etablere et sikkerhetsstyringssystem.

Formålet er ikke å gjengi detaljerte krav eller forslag til løsninger på spesifikke sikkerhetsforhold.

Veiledningen er ikke uttømmende eller bindende. Den skal være enkel og oversiktlig, uten direkte henvisninger til aktuelt regelverk. Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å kjenne og etterleve gjeldende lover og forskrifter.

Veiledningen om sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter (PDF-fil).

Skjema for helseundersøkelser

Alle virksomheter skal i sine sikkerhetsstyringssystemer passe på at kravene til helse følges opp. SJT har ingen formell rolle her, men som en veiledning kan virksomhetene laste ned et skjema som kan brukes ved helseundersøkelser. Skjemaet er kun ment som en hjelp. Virksomheten må selv ta stilling til om det er dekkende for kravene de selv stiller.

Skjema til bruk ved helseundersøkelser (PDF-fil)

Skjema til bruk ved helseundersøkelser (Word-fil)