Leverandørstyring

Veilederen om leverandørstyring er oppdatert i april 2017. Den kan også lastes ned som PDF-fil (se nederst).

Publisert: 22.07.2016   Endret: 05.05.2017

1 Bakgrunn

Tilsynet erfarer gjennom sin tilsynsvirksomhet at leverandørstyring er en utfordring for mange jernbanevirksomheter, og mange av utfordringene har de også felles.

 • Aktiviteter det ikke er tillatt å sette bort blir likevel overlatt til leverandører
 • Man mangler kompetanse til å styre kjøpte tjenester
 • Man mangler nødvendig styring og kontroll med innkjøpte tjenester
 • Man har mangelfull tilrettelegging for leverandører
  o Blant annet ved at leverandørene ikke er tilstrekkelig informert og instruert i selskapets prosedyrer.

2 Hensikt

Hensikten med veiledningen er å bidra til bedre forståelse av hva som skal til for å svare ut kravene til leverandørstyring.

Tilsynet håper at veiledningen vil gjøre det lettere for virksomhetene å implementere kravene som stilles til leverandørstyring for jernbanevirksomhetene.

Veiledningen er ikke uttømmende. Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å kjenne og etterleve jernbanelovgivningen.

3 Omfang

Denne veiledningen konsentrerer seg om leverandørbruk knyttet til aktiviteter av betydning for sikkerheten, men den vil i stor grad også være relevant for sikring.

Veiledningen gjelder for:

 • Jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat og infrastrukturforvalter som har sikkerhetsgodkjenning og dermed kan operere på det nasjonale jernbanenettet.
 • Jernbanevirksomheter som har tillatelse til å operere utenfor det nasjonale jernbanenettet (sporvei, tunnelbane, forstadsbane, sidespor, museumsjernbane mm).
 • ECM (entities in charge of maintenance)

Under vil «jernbanevirksomhet» benyttes som en fellesbetegnelse.

4 Sentrale krav

Det er krav til leverandørstyring jernbanevirksomheter for alle som driver jernbanevirksomhet.
For jernbanevirksomheter som opererer på det nasjonale jernbanenettet er kravene regulert både i lisensforskriften, sikkerhetsstyringsforskriften og i overvåkingsforskriften. For jernbanevirksomheter som opererer utenfor det nasjonale jernbanenettet, er kravene regulert i tillatelsesforskriften (for alle utenfor nasjonalt nett), kravforskriften (for sporvei, tunnelbane, forstadsbane), sidesporforskriften (for private sidespor og godsbaner) og museumsbaneforskriften (for museumsbaner).

Felles for alle jernbanevirksomheter bortsett fra de som er omfattet av museumsbaneforskriften eller sidesporforskriften er at:

 • Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte bruk av leverandører.
  o Jernbanevirksomheten skal stille de samme styrings- og sikkerhetskrav til aktiviteter utført av leverandører som til aktiviteter utført av egen virksomhet
 • Sikkerhetsstyring skal utøves på alle nivåer i organisasjonen.
  o Jernbanevirksomheten skal også sikre at sikkerhetsstyring utøves i oppgaver som utføres av leverandør
 • Jernbanevirksomheten skal ha kompetansekrav som angir nødvendig minimumskompetanse for utførelse av alle oppgaver og funksjoner av betydning for jernbanevirksomhetens arbeid med sikkerheten.
  o Jernbanevirksomheten skal videre sørge for at kompetansekrav for oppgaver som utføres av leverandører sikrer den kompetanse som jernbanevirksomheten anser som nødvendig
 • Dersom oppgavene av sikkerhetsmessig betydning utføres av leverandør skal jernbanevirksomheten ha nødvendig kompetanse blant annet til å kunne spesifisere krav til leveranser, følge opp leverandøren og ta stilling til leveransen.
 • Egne ansatte og ansatte hos leverandører, som utfører oppgaver av betydning for jernbanevirksomhetens arbeid med sikkerhet, skal ha tilstrekkelig kompetanse i forhold til oppgavene
 • Jernbanevirksomheten skal stille krav til at leverandører har systemer for å sikre at deres ansattes kompetanse opprettholdes i forhold til arbeid av betydning for sikkerheten som vedkommende skal utføre
 • Jernbanevirksomhetene skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører for å vurdere om leverandører overholder krav i eller i medhold av avtaler.

Det stilles også krav til leverandørstyring for jernbanevirksomheter som er underlagt sidesporforskriften og museumsbaneforskriften. Her er også kravet at personell hos leverandører som gjennomfører arbeidsoppgaver som kan ha betydning for sikkerheten skal ha nødvendig kompetanse til å gjennomføre arbeidsoppgavene. Det er også at krav om at fordeling av ansvar mellom leverandør og jernbanevirksomhet skal være forankret, for eksempel gjennom en avtale.

5 Generelt om kjøp av tjenester

Virksomhetene skal ha samme grad av styring og kontroll på innkjøpte tjenester som på egne. Kravet til sikkerhetsstyring gjelder med andre ord uansett om tjenestene utføres av virksomheten selv eller dennes leverandører. Tilsynets erfaring er at både små og store jernbanevirksomheter strever med å innfri dette kravet.

Ved innleie og kjøp av tjenester er det viktig å være bevisst på forskjellen ved:

 1. Kjøp av tjenester som utføres iht. leverandørens bestemmelser og
 2. Kjøp av kompetanse som benyttes til å utføre tjenester etter jernbanevirksomhetens egne prosedyrer.

I sistnevnte tilfelle er det tilstrekkelig å ha styring på kompetansen, men i førstnevnte er det i tillegg også behov for at jernbanevirksomheten har innsyn i og å tar stilling til rutinene og prosedyrene som leverandøren bruker.

Jernbanevirksomheten skal sikre at leverandører følger de samme styrings- og sikkerhetskrav som jernbanelovgivningen stiller til jernbanevirksomheten. Dette oppnås enten ved:

 • At leverandøren arbeider etter beskrivelsene i jernbanevirksomhetens styringssystem eller
 • Ved at jernbanevirksomheten har vurdert at leverandørens eget styringssystem er tilstrekkelig.

Jernbanevirksomheten må gjennom avtale med leverandør sikre seg retten til å følge opp at styrings-og sikkerhetskravene blir fulgt i leverandørens arbeid.

Dersom oppgaver av betydning for sikkerheten blir satt ut til leverandør fordi kompetansen ikke finnes internt i jernbanevirksomheten, må jernbanevirksomheten likevel ha tilstrekkelig kompetanse internt til å kunne stille krav til den innleide kompetansen og til å kontrollere at leveranser er i samsvar med disse kravene.

6 Innkjøp av tjenester knyttet til etablering og vedlikehold av sikkerhetsstyringssystemet

Tilsynet har ved flere tilfeller erfart at jernbanevirksomheter har sikkerhetsstyringssystemer som ikke er godt nok tilpasset virksomheten. Hvis en jernbanevirksomhet ønsker å benytte innleid kompetanse for å etablere eller vedlikeholde sitt sikkerhetsstyringssystem er det svært viktig at jernbanevirksomheten selv sørger for nødvendig styring, kontroll og eierskap i forhold til det endelige produktet. Det er helt nødvendig at jernbanevirksomheten involverer seg i utviklingsprosessen for å sikre at sikkerhetssystemet tilpasses virksomhetens størrelse og art og blir hensiktsmessig for den daglige drift.

Det er også nødvendig at jernbanevirksomheten har et tilstrekkelig minimum av kompetanse på sikkerhetsstyring i egen organisasjon. Dette innebærer blant annet at virksomheten må ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne sette de overordnede rammer for styringssystemet. Dersom det kjøpes inn tjenester må jernbanevirksomheten likevel ha:

 • Kunnskap til å vurdere innkjøpene,
 • Kapasitet til å følge dem opp og
 • Kunne anvende innkjøpte tjenester i en helhetlig sikkerhetsstyring.

Dersom virksomheten får bistand til å utvikle sikkerhetsstyringssystemet må ansvarlig personell hos virksomheten selv ta stilling til og godkjenne de krav, prosedyrer, rapporter eller analyser som utvikles. Det vil blant annet innebære at ansvarlig personell forsikrer seg om at de enkelte bestemmelser passer inn i de overordnede rammer for styringssystemet.

Spisskompetanse, for eksempel på spesifikke risikoanalysemetoder, må gjerne kjøpes, forutsatt at ansvarlig personell hos jernbanevirksomheten forstår metodikken (inklusive dennes svakheter og begrensninger) og kan nyttiggjøre seg resultatet.

7 Begrensninger i adgangen til å kjøpe operative tjenester

Av lisensforskriften og tillatelsesforskriften fremgår det at ledelsesorganisasjonen skal ha den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll. Jernbanevirksomheten må ha en egen ledelsesorganisasjon som har den kompetansen som er nødvendig for å kunne ivareta de forpliktelser som følger av å inneha lisens eller tillatelse. Nærmere krav til organisasjon og faglig dyktighet er fastsatt i blant annet sikkerhetsstyringsforskriften/kravforskriften, sidesporforskriften og museumsbaneforskriften.

Ved innkjøp av operative tjenester må ansvarlig personell ha nødvendig kompetanse til selv å kunne sette krav til tjenestene, vurdere innkjøpene og sørge for at aktivitetene er underlagt nødvendig overvåking og styring.

Kjøp av operative tjenester/ innleie av operativt personell er erfaringsmessig krevende. Personell hos enkelte leverandører (av for eksempel skiftetjenester) betjener flere jernbanevirksomheter, gjerne geografisk fjernt fra kjøpers eller innleiers nærmeste lokale ledelse. Det kan være krevende for jernbanevirksomheten å formidle sin sikkerhetspolitikk, virksomhetsspesifikke krav og prosedyrer til dette personellet, samt følge opp at alle relevante bestemmelser blir forstått og etterlevd.

Jernbanevirksomheten må ta stilling til om det er mulig for innleid personell faktisk å kunne skille virksomhetens egne spesifikke bestemmelser fra andre oppdragsgiveres krav og bestemmelser slik at kravene blir etterlevd som bestemt.

Noen ganger bruker jernbanevirksomheter leverandører som selv har lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse) til å utføre kjøring, skifting eller andre tjenester. Erfaring tilser at ansvarsforholdene ikke alltid er tilstrekkelig klargjort i slike tilfelle, noe det må være. Jernbanevirksomheten må sørge for at involvert personell er bevisst på hvilket selskap som har operatøransvar for de ulike aktivitetene.

Her følger en vurdering av begrensninger i akseptabel leverandørbruk på ulike områder:

7.1 Kjøring

Dersom en virksomhet har lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse) til å drive transport er det virksomheten selv som er ansvarlig for kjøringen. Det er derfor ikke anledning til å sette bort kjøring til leverandører, med mindre leverandøren har egen lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse).

Selv om kjøring ikke kan settes bort, kan fører leies inn og kjøretøy som inngår i transporten kan leies inn. Men kjøring/framføring skje etter virksomhetens egne bestemmelser og under dennes overvåking og beredskapsopplegg. Det er den som har lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse) til å drive jernbanevirksomhet, som har ansvaret for. Dersom fører leies inn, må virksomheten sertifisere (alternativt autorisere) føreren etter sine egne bestemmelser.

Det innebærer også at det er jernbanevirksomheten som må ha forsikringsdekning for oppdraget og må være den som setter sammen transporten, utøver driftsoperativ kontroll, registrerer uønskede hendelser som oppstår i transporten mv.

7.2 Trafikkstyring

Dersom en virksomhet har sikkerhetsgodkjenning/tillatelse til å drive trafikkstyring er det virksomheten selv som er ansvarlig for trafikkstyringen. Det er derfor ikke anledning til å sette bort trafikkstyringen. Trafikkstyrere kan leies inn, men hele trafikkstyringen kan ikke kjøpes. Det er den som har sikkerhetsgodkjenningen/tillatelsen som skal ha ansvaret for trafikkstyringen. Kravene finnes i jernbaneloven og tillatelsesforskriften. Tilsvarende som for kjøring trafikkstyringen skje etter virksomhetens bestemmelser og under dennes overvåking og beredskapsopplegg.

7.3 Skifting

Prinsippene som gjelder for kjøring gjelder også for skifting. Skiftetjenester kan ikke kjøpes inn med mindre den som leverer tjenesten har egen lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse) som omfatter tjenesten.

Jernbanevirksomheten kan imidlertid leie inn skiftepersonell som opererer under virksomhetens prosedyrer og styring.

Noen skiftere utfører tjenester for flere ulike selskaper; for enkelte av disse jernbanevirksomhetene utføres tjenestene ganske sporadisk. Erfaring viser at skiftere i disse tilfellene ofte har vanskelig for å skille mellom de ulike oppdragsgiveres bestemmelser.

Jernbanevirksomheten må forsikre seg om at skiftere har tilstrekkelig opplæring i de rutiner virksomheten har fastsatt, herunder at de oppfatter hvilke rapporteringsveier, ansvarsforhold og beredskapsopplegg som gjelder når de utfører tjenester for virksomheten.

7.4 Lasting

Lasting utføres ofte av leverandører. I mange tilfeller er jernbanevirksomhetens kunder også leverandører av lastetjenester. Det er viktig å være klar over at det er jernbanevirksomheten selv som har ansvar for at tilfredsstillende lastebestemmelser er etablert, forstått og etterlevd slik at både opplasting og transport av lasten er sikkerhetsmessig forsvarlig. Det forutsettes at jernbanevirksomheten utøver nødvendig styring og kontroll av den lastevirksomhet som leveres.

7.5 Utstedelse av sertifikat for førere

Førere av trekkraftkjøretøy som opererer på jernbanenettet skal sertifiseres. Kravet til sertifisering gjelder ikke førere som kun fører skinne-/veimaskin på anleggsområde eller strekning disponert for arbeid. Kravet gjelder heller ikke førere som bare fører kjøretøy for jernbanevedlikehold på anleggsområde.

Det er jernbanevirksomheten selv som utsteder sertifikat for førerne virksomheten benytter. Dette reguleres av førerforskriften. Det innebærer at det er jernbanevirksomheten som er ansvarlig for at underlaget for utstedelse av sertifikatet er tilfredsstillende, at opplæring skjer i henhold til forskriftskrav og at kravene etter kommisjonsvedtak 2011/765/EU til virksomhetens funksjon som opplæringssenter overholdes.

Ved utstedelse av sertifikat skal det tas hensyn til kompetanse som den enkelte fører allerede har. Jernbanevirksomheten må selv vurdere om det er behov for ytterligere opplæring og/eller prøver for å få sertifikat, enten for individuelle førere eller for grupper av førere.
Førere av kjøretøy på sporvei, tunnelbane og forstadsbane skal autoriseres i henhold til kravforskriften. Det er jernbanevirksomheten som autoriserer sine førere.

7.6 Utførelse av korrektivt og preventivt vedlikehold av kjøretøy og infrastruktur

Utførelse av vedlikehold kan settes bort til leverandører, men jernbanevirksomheten

 • er ansvarlig for at kjøretøy eller infrastruktur som brukes er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand
 • må sørge for at personellet som utfører arbeidet møter kompetansekrav som jernbanevirksomheten har vurdert som gode nok
 • må se til at barrierer er synliggjort for vedlikeholdspersonell iht. jernbanevirksomhetens prinsipper og krav knyttet til barrierer.

7.7 Opplæring av operativt personell

Opplæring av operativt personell (så som ombordpersonell, skiftere, opplastere, vedlikeholdspersonell eller trafikkstyrere) kan settes bort til leverandører, men jernbanevirksomheten skal selv fastsette eller ha tatt stilling til de kravene som skal oppfylles gjennom opplæringen. Jernbanevirksomheten må også sikre at innleide lærere/veiledere/instruktører møter tilfredsstillende kompetansekrav.

7.8 Innleie av operativt personell

Operativt personell, så som ombordpersonell, skiftere, opplastere, vedlikeholdspersonell eller trafikkstyrere, kan leies inn. Det forutsettes at virksomheten har tatt stilling til at egne krav til kompetanse er oppfylt.

7.9 Innleie av kjøretøy

Kjøretøy kan leies inn. Generelle krav til leverandørstyring innebærer at det er jernbanevirksomheten selv som er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

7.10 Kjøp av spesialiserte tjenester for å overvåke/kontrollere driften

Slike tjenester omfatter for eksempel statistikk-kompetanse, kompetanse på materialegenskaper eller NDT (Non-Destructive Testing). Ved innkjøp av denne type spesialiserte tjenester er det nødvendig at ansvarlig personell har tilstrekkelig kompetanse til å spesifisere innkjøpskravene og forstå anvendelse og begrensninger av resultatet.

8 Erfaringer med kontrakter

Jernbanevirksomhetene bruker i stor grad kontrakter for å oppfylle jernbanelovgivningens krav til leverandørstyring. Tilfredsstillende styring av leverandører på områder som er nevnt over er derfor avhengig av at kontrakten som regulerer leverandørforholdet er tilfredsstillende utformet. Ofte skyldes mangler i kontrakter at utforming av kontrakten eller endringer i denne ikke er internt kvalitetssikret av ansvarlig personell med tanke på sikkerhet i jernbanevirksomheten.

Tilsynet erfarer at det ofte er mangler i kontrakter som gjør at de ikke gir grunnlag for tilfredsstillende styring av leverandører:

 • Kontrakten er ikke dekkende eller tilstrekkelig spesifisert for det arbeidet som skal utføres
 • Kontrakten plasserer ansvar hos leverandøren som etter jernbanelovgivningen ikke kan overlates til en leverandør som ikke har egen lisens og sikkerhetssertifikat (alternativt tillatelse)
 • Kontrakten sikrer ikke at relevante krav til sikkerhetsstyring ivaretas av leverandørens styringssystem. Alternativt angis ikke klart hvilke bestemmelser i jernbanevirksomhetens eget sikkerhetsstyringssystem som leverandøren skal etterleve.
 • Kontrakten er ikke signert av begge parter
 • Kontrakten er ikke datert og/eller angir ikke når den gjelder fra eller til
 • Kontrakten er utløpt på dato uten å være fornyet
 • Kontrakten sikrer ikke rett til å gjennomgå og følge opp leverandørens sikkerhetsstyringssystem
 • Kontrakten sikrer ikke at jernbanevirksomheten blir informert om endringer i relevante bestemmelser hos leverandøren eller sikrer ikke jernbanevirksomheten rett til ikke å akseptere endringer som leverandøren gjør i bestemmelser eller kompetanse
 • Kontrakten fastsetter ikke kompetansekrav til personell som skal benyttes til utførelse av oppgaver av sikkerhetsmessig betydning
 • Kontrakten sikrer ikke at personell er tilgjengelig i det omfang eller til de tider det er nødvendig

Tilsynet publiserer alle sine tilsynsrapporter, og jernbanevirksomhetene oppfordres til å lese disse for ytterligere informasjon, råd og veiledning. Tilsynsrapport 2015-12 er et eksempel på en tilsynsrapport som omhandler leverandørstyring hos flere virksomheter. Denne inneholder mange nyttige beskrivelser av utfordringer knyttet til leverandørstyring.

9 Henvendelser

Tilsynet ønsker å sikre at aktørene er kjent med gjeldende regelverk. Tilsynet har derfor fokus på veiledning. De som ønsker utdypende informasjon bes kontakte oss. Vi oppfordrer dessuten til å komme med tips om andre emner som dere mener bør være tema for veiledning.

Henvendelser rettes til:
Statens jernbanetilsyn, Postboks 7113 St. Olavs plass, 0130

eller til:
post@sjt.no.