Veileder om kjøretøyforskriften (sammendrag)

Veilederen skal hjelpe dem som er involvert i prosessen med å få tatt i bruk et jernbanekjøretøy.

Publisert: 26.09.2019 – Endret: 26.09.2019

Prosessen starter med valg av sikkerhetsmetode for vurdering av risiko. Alle endringer i jernbanesystemet må vurderes på forhånd for å finne ut om endringene er vesentlige. Slike vurderinger må gjøres i alle tilfeller der kjøretøy skal tas i bruk eller endres. Da får man kartlagt mulige farer ved den tiltenkte bruken av kjøretøyet – eller endringen av bruken.

Statens jernbanetilsyn (SJT) skal tidlig i prosessen ha en melding som beskriver kjøretøyet eller prosjektet. SJT gir en tilbakemelding om hva slags tillatelsessak dette blir, hvilke nasjonale tekniske krav som gjelder, om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI) skal anvendes, og hvilke verifiseringer som er nødvendige. Prosessen vil være forskjellig avhengig av typen kjøretøy som skal tas i bruk og hvilken tillatelse som er nødvendig.

For å verifisere samsvar med tekniske krav, må søkeren bruke teknisk kontrollorgan (NoBo) for TSI-krav og utpekt organ (DeBo) for nasjonale krav. Disse organene må være involvert gjennom produksjonsfasen for å kunne verifisere samsvar med aktuelle krav.

Søknad må sendes til SJT når teknisk dokumentasjon er på plass og alle verifiseringer er gjennomført med positivt resultat. Hva som er nødvendig av dokumentasjon i søknaden, er avhengig av hvilken tillatelsessak dette er. Kjøretøyforskriften gir nærmere beskrivelse.

Samtrafikkforskriften har egne krav til saksbehandlingstid for søknaden. Ellers gjelder forvaltningslovens krav.

Les veileder om kjøretøyforskriften.