1 Innledning

Veilederen er myntet på mindre jernbanevirksomheter som for eksempel ikke har sin egen sikkerhetsstab.

Veileder om sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter i PDF-format

Last ned veilederen om sikkerhetsstyringssystem for mindre jernbanevirksomheter PDF-symbol

Veilederen er myntet på mindre jernbanevirksomheter som for eksempel ikke har sin egen sikkerhetsstab. Det kan være nye jernbaneforetak som søker sikkerhetssertifikat, eksisterende jernbaneforetak som ved revisjoner har fått konstatert mangler i det etablerte sikkerhetsstyringssystemet eller museumsbaner. Veilederen kan benyttes av virksomheter som driver jernbane både på det nasjonale jernbanenettet og utenfor.

Hvis en virksomhet vil operere på det nasjonale jernbanenettet, må den oppfylle komplementerende krav fra felles sikkerhetsmetoder, Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og søke om felles sikkerhetssertifikat.

1.1 Hensikt

Veilederen skal bidra til at jernbanevirksomhetene arbeider målrettet, styrt og dokumentert med å forebygge skader på personer, anlegg og materiell.

Veilederen skal gi en grunnleggende forståelse av hva et sikkerhetsstyringssystem er, og si noe om interne vurderinger som må gjøres som et minimum når virksomhetens sikkerhetsstyringssystem etableres eller oppdateres. Sikkerhetsstyringssystemet skal tilpasses til arten og omfanget av den aktuelle virksomheten og andre forhold ved denne.

Veilederen gir også et forslag til hvordan et sikkerhetsstyringssystem kan etableres med beskrivelse av de enkelte styringselementene.

Veilederen er ikke uttømmende eller bindende. Den skal være enkel og oversiktlig, og uten direkte henvisninger til det aktuelle regelverket. Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å kjenne og etterleve gjeldende lover og forskrifter.

1.2 Avgrensninger

Dokumentet er en generell veileder i sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter, og gir ikke detaljert veiledning om hvordan lover og forskrifter skal innfris, eller forslag til løsninger på spesifikke sikkerhetsforhold. Den retter seg spesielt mot mindre jernbanevirksomheter på og utenfor jernbanenettet.

Dersom jernbanevirksomheter skal søke om sikkerhetssertifikat, må de selv sørge for at alle relevante forskriftskrav er fulgt.

Hvis virksomheten ønsker å jobbe målrettet med styring og ledelse av flere fagfelt, kan virksomheten med fordel etablere et integrert styringssystem som omfatter én eller flere av følgende fagfelt: jernbanesikkerhet, miljø, kvalitet og HMS. All erfaring viser at integrerte systemer er lettere å innføre enn adskilte styringssystemer. Årsaken antas å være at det er mye lettere for ledelsen og ansatte å forholde seg til ett system, én terminologi og én brukerflate (intranett eller lignende). I det følgende er det bare fokusert på forhold av betydning for trafikksikkerheten.

1.3 Gjeldende lover og forskrifter

Virksomheten har selv ansvar for å kjenne og etterleve gjeldende lover og forskrifter. Dette krever at virksomheten vurderer om de interne retningslinjene er tilstrekkelige og dekkende. Virksomheten må være oppmerksom på krav i både lover, forskrifter og TSI-er (tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet). TSI-ene er fastsatt som forskrifter på lik linje med andre forskriftskrav, og gjelder på det nasjonale nettet.

Se alle gjeldende lovkrav innenfor jernbanedrift.

Det bør også vurderes om relevante sikkerhetsmessige lovkrav fra andre sikkerhetsmyndigheter, for eksempel DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Arbeidstilsynet, følges.