Beredskap i jernbanevirksomhet

Jernbanevirksomhetene skal kunne håndtere og redusere skadevirkninger ved fare- og ulykkessituasjoner.

Publisert: 10.08.2016 – Endret: 26.02.2021

Fare- og ulykkessituasjoner er her et samlebegrep for alvorlig jernbanehendelse, jernbaneulykke, nødssituasjoner og andre situasjoner omhandlet i jernbanelovgivningen.

Hensikten med veiledningen er å bidra til at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere jobber målrettet, systematisk og dokumentert med å:

  1. forebygge at faresituasjoner eskalerer til en jernbaneulykke med skader på mennesker, omgivelser, kjøretøy og infrastruktur
  2. etablere, drifte og vedlikeholde en beredskap som sikrer at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at risiko og eventuelle skader begrenses.

Veileder om beredskap i jernbaneforetakene PDF-symbol