Bruk av virkemidler

De virkemidlene vi i Statens jernbanetilsyn kan bruke er stans, suspensjon, tilbakekall og tvangsmulkt.

1. Innledning

Av hensyn til effektiviteten er forvaltningen gitt mulighet til å sette tvangskraft bak sine avgjørelser i form av visse administrative reaksjoner eller virkemidler. Virkemidlene vi i Statens jernbanetilsyn kan bruke er

  • stans
  • suspensjon
  • tilbakekall
  • tvangsmulkt

Å anvende virkemidler er en sentral og nødvendig del av oppgaven med å føre tilsyn med at jernbaneforetakene følger lovpålagte krav. Vi anvender bare virkemidler når det er helt nødvendig. Dette avklares gjennom en grundig tilsynsprosess hvor partene er informert og har fått anledning til å uttale seg i saken. Dette behandles nærmere i kapittel 3.

Etter lovgivningen har vi mulighet til, om nødvendig, å kreve politiets hjelp til å gjennomføre påbud. Dette er et indirekte virkemiddel som bidrar til å gjennomføre det direkte virkemidlet stans. Adgangen til å involvere politiet vil derfor ikke være et tema i denne veilederen. Vi kan likevel påkalle politiet dersom det er nødvendig med en slik tvangsgjennomføring av vedtak.

Bak vurderingene av om det skal anvendes virkemidler gjør det seg gjeldende de samme hensyn for jernbanevirksomhet både på jernbanenettet og utenfor det nasjonale jernbanenettet. Veilederen er derfor ikke oppdelt etter jernbanenett, men tematisk oppdelt etter virkemidler, jamfør kapittel 2.

I veilederens kapittel 3, som behandler spørsmålet om når det er aktuelt å anvende de forskjellige virkemidlene, knyttes virkemidlene opp mot de ulike typene konsesjoner. Begrepet konsesjon begrenses i denne veiledningen til å omfatte lisens, sikkerhetssertifikat, tillatelse og sikkerhetsgodkjenning på og utenfor det nasjonale jernbanenettet.

2. SJTs virkemidler

2.1 Stans

2.1.1 Det rettslige grunnlaget for stans

Jernbanenettet Utenfor jernbanenettet
Jernbaneloven § 11 sjette ledd: «Tilsynsmyndigheten kan
påby stans av driften helt eller delvis når sikkerhetsmessige
hensyn krever det. Om nødvendig kan den kreve politiets
hjelp til å gjennomføre påbudet.»

Jernbaneloven § 11 sjette ledd: « Tilsynsmyndigheten kan
påby stans av driften helt eller delvis når sikkerhetsmessige
hensyn krever det. Om nødvendig kan den kreve politiets
hjelp til å gjennomføre påbudet.»

Tillatelsesforskriften § 1-6 fjerde ledd: «Statens jernbanetilsyn
utøver tilsyn i henhold til jernbaneloven § 11 […]»

2.1.2 Hva er stans?

Formålet med å fatte vedtak om stans er å sørge for at lovlig tilstand opprettes raskt. Med andre ord skal vedtaket bidra til å gjennomtvinge at en forpliktelse oppfylles.

Vedtak om stans av drift medfører at den delen av driften som vedtaket retter seg mot, må settes i bero til forholdet er rettet. Stans medfører ikke at innehaveren mister konsesjonen som gir tillatelse til å drive jernbanevirksomhet.

Det må ikke settes i gang nye søknadsprosesser som følge av et stansvedtak.

Vi kan fatte vedtak om opphør av stans med umiddelbar virkning. Stans kan videre spisses presist og konkret til angitte deler av virksomheten. For eksempel kan stans gjelde konkrete strekninger, stasjoner, spor eller materiell mv. Stans anses som et mindre inngripende virkemiddel enn tilbakekall. Videre kan stans være et første skritt mot et senere tilbakekall. Dette behandles nærmere i kapittel 3.

2.1.3 Vurderingstemaet for stans

Problemstillingen man må ta stilling til ved spørsmål om stans er hva som ligger i begrepet «sikkerhetsmessige hensyn». Vi tolker dette som et spørsmål om hva som kan betegnes som et akseptabelt risikonivå for driften. Dette innebærer å vurdere det faremoment driften utgjør, også overfor tredjemann.

Vurderingstemaet for stans er, etter vår praksis, om det dreier seg om konkrete operative forhold ved driften som er akutte.

2.2 Tilbakekall

2.2.1 Det rettslige grunnlaget for tilbakekall