Tilsynsprogram for jernbane 2022

Vi fører tilsyn for å avklare om virksomhetene driver i tråd med jernbanelovgivningen.

Tilsynsprogrammet for 2022 er basert på risikobildet vi har sammenstilt for jernbanevirksomhetene. De overordnede temaene i risikobildet er endringer i jernbanen, leverandørstyring og markedsrisiko.

For 2022 har vi etablert dette risikobildet for tilsynsområdene våre: 

Risikobildet for virksomhetsområdene i 2022

Ut fra dette bildet har vi plukket ut blant annet disse temaene for tilsyn i 2022:

Sikring på jernbanen

 • Risikovurderinger
 • Beredskap
 • Kritisk infrastruktur og digital sikkerhet
 • Leverandørstyring
 • Oppfølging av tidligere tilsyn 

Samfunnssikkerhet som omfatter både sikkerhet og sikring

 • Informasjons- og IKT-sikkerhet
 • Klimatilpasning
 • Forebygging av storulykker

Sikkerhet på jernbanen

Risikovurderinger

 • Kompetanse og fareidentifisering
 • Identifisering/oversikt av etablerte barrierer som skal forhindre at enkelthendelser utvikler seg til storulykker
 • CSM RA

Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

 • Innrapportering internt og til oss
 • Oppfølging av innrapporterte hendelser

Oppfølging av tillatelser, sikkerhetssertifikater og tilsyn

 • Nye tillatelser og sikkerhetssertifikat
 • Opplæringssenter
 • Fornyelser/endringer av sikkerhetssertifikater
 • Oppfølging av tidligere tilsyn

Kompetanse

 • Kompetanse og opplæring hos personell som utfører arbeid av betydning for sikkerheten og sikring
 • Endring i lokførerutdanningen
 • Små virksomheter med utstrakt bruk av leverandører 

Bane NOR

Som før har vi et eget tilsynsprogram for Bane NOR.

Temaene for 2022 innen sikkerhet vil i hovedsak være:

 • vedlikehold
 • leverandørstyring/arbeid i og ved spor
 • beredskap
 • risikovurderinger og risikobilde 

 
Temaene for 2022 innen sikring vil i hovedsak være:

 • risikovurderinger
 • digital sikkerhet
 • beredskap 

Tilsynsprogrammet under er et levende dokument. Vi tar forbehold om endringer.

Tilsynsprogram for jernbane i 2022

Virksomhet

Område

Kvartal

Type tilsyn

Temaer

Flytoget AS Sikkerhet 1 Revisjon Avviksbehandling, risikovurderinger
OnRail AS Sikkerhet 1 Revisjon Sikkerhetsstyring, leverandørstyring, kompetansestyring, risikovurderinger, kjøretøy
Alle aktuelle Sikkerhet 1 Dokumenttilsyn Passasjerrettigheter
Alle virksomheter Sikkerhet 1 Dokumenttilsyn Forsikringsdekning
Alle virksomheter Sikkerhet 1 Spørreundersøkelse Beredskap
CargoNet AS Sikkerhet 1 Revisjon Uønskede hendelser, risikovurderinger, kjøretøy
CargoNet AS Sikring 1 Revisjon Risikovurdering, skjerming av informasjon, leverandørstyring
Tüv Syd Sikkerhet 1 Dokumenttilsyn DeBo
HHC/DRS Sikkerhet 1 Dokumenttilsyn DeBo
BLS Rail AB Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
Mantena AS Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
Norsk jernbanemuseum Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
OnRail AS Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
Railcare T AB Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
TM Togdrift AS Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
Pro Train Trafik AB Sikring 1 Dokumenttilsyn Felles dokumenttilsyn om styringssystem for sikring
Bane NOR SF Sikkerhet 1 Ledelsesmøte Sikkerhetsstyring
Grenland Rail AS Sikring 1 Revisjon Risikovurdering og beredskap
TM Togdrift AS Sikkerhet 1 Tilsynsmøte  
         

NOBO-er

Sikkerhet 2 Veiledning Teknisk kontrollorgan
Alle jernbanevirksomheter Sikkerhet 2 Dokumenttilsyn Markedstilsyn
Railsupport AS Sikkerhet 2 Revisjon Opplæringssenter
Rytec AS Sikkerhet 2 Revisjon Opplæringssenter
Tågåkeriet i Bergslagen AB Sikring 2 Revisjon Risikovurdering og beredskap, skjerming av informasjon 
Go-Ahead Norge AS Sikring 2 Revisjon Beskrivelse av styringssystem for sikring, kompetanse, sikringsrisikovurderinger inkludert informasjonssikkerhet
Bane NOR SF Sikring 2 Revisjon Risikovurdering og beredskap – kritisk infrastruktur og
digital sikkerhet
BLS Rail AB Sikkerhet 2 Tilsynsmøte Oppfølging av tilsyn 2021
Grenland Rail AS Sikkerhet 2 Tilsynsmøte  
Bane NOR SF Sikkerhet 2 Revisjon Risikostyring/signal
         
Bybanen AS Sikkerhet 3 Revisjon Uønskede hendelser, risikovurderinger
Keolis Norge AS Sikkerhet 3 Revisjon Uønskede hendelser, risikovurderinger
Norsk Industriarbeidermuseum Sikkerhet 3 Revisjon Sikkerhetsstyring
Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen Sikkerhet 3 Revisjon Sikkerhetsstyring
Bane NOR SF Sikkerhet 3 Tilsynsmøte Infrastruktur
Bane NOR SF Sikkerhet 3 Tilsynsmøte Beredskap
Green Cargo AB Sikring 3 Revisjon Risikovurdering og beredskap, skjerming av informasjon 
         
Railcare T AB Sikkerhet 4 Revisjon B-sertifikat, uønskede hendelser, risikovurderinger
Pro Train Trafik AB Sikkerhet 4 Revisjon B-sertifikat, uønskede hendelser, risikovurderinger
Sporveien T-banen AS Sikkerhet 4 Revisjon Uønskede hendelser, risikovurderinger, infrastruktur
Sporveien Trikken AS Sikkerhet 4 Revisjon Uønskede hendelser, risikovurderinger, kjøretøy, infrastruktur
Sporveien T-banen AS Sikring 4 Revisjon Risikovurdering og beredskap – kritisk infrastruktur og
digital sikkerhet
Bane NOR SF Sikkerhet 4 Revisjon Risikovurderinger
Bergens Elektriske Sporvei Sikkerhet 4 Revisjon Sikkerhetsstyring
Vygruppen AS Sikring 4 Revisjon Risikovurdering og beredskap
Vy Tog AS Sikring 4 Revisjon Risikovurdering og beredskap, leverandørstyring
Flytoget AS Sikring 4 Revisjon Risikovurdering og beredskap