Tilsynsprogram for jernbane 2021

Også i 2021 vil vi styrke virksomhetenes kunnskap gjennom å gi veiledning i tillegg til å utføre tilsyn.

Publisert: 05.02.2021   Endret: 05.02.2021

Risikoprioritering

SJT velger ut virksomheter for tilsyn basert på risiko. Grunnlaget er antall kjørte togkilometer. Begrunnelsen er at eksponeringen for risiko øker med antall kjørte kilometer. Med utgangspunkt i togkilometer har vi plassert virksomheten i fire risikoklasser. I tillegg har vi fire faktorer som kan gjøre at vi priroiterer opp eller ned:

 • endring i art og omfang
 • uønskede hendelser
 • erfaringer fra tilsyn og tillatelsesprosesser
 • bekymringsmeldinger

Bane NOR og Bybanen er infrastrukturforvaltere  og kan påvirke sikkerheten betydelig ut over egne kjørte togkilometer. De er derfor plassert i en høyere risikoklasse enn kjørte togkilometer skulle tilsi.

Prioriteringer i 2021

For 2021 har vi etablert dette risikobildet for tilsynsområdene våre:

Risikobilde for tilsynsområdene i SJT 2021

Med markedsrisiko mener vi blant annet at

 • få og dominerende aktører kan føre til begrenset konkurranse
 • vanskelig eller manglende tilgang på spor, tjenester, materiell og personell med nødvendig kompetanse kan gjøre det vanskelig å få innpass i markedet

Med leverandørstyring mer vi blant annet at

 • det er blitt flere aktører og leverandører for drift og vedlikehold (for eksempel arbeid i og ved spor)
 • styring av leverandører er krevende (sanksjonsmuligheter, tilgang til å revidere, små selskaper som kjøper fagkompetanse)

Med endringer i jernbanen mener vi blant annet

 • flere aktører
 • flere grensesnitt
 • utvikling av regelverk 

Temaene har vi kommet frem til basert på erfaringene som ligger til grunn for risikobildet, blant annet

 • innrapporterte hendelser
 • erfaringer fra tilsynsaktivitetene og tillatelsesprosessene
 • andre innspill og erfaringer

Her er temaer som naturlig inngår som en del av alle hovedtemaene for 2021:

 • risikostyring, risikovurderinger
 • bruk av hendelsesrapportering som omhandler tekniske forhold ved kjøretøy og infrastruktur
 • forebygging av storulykker
 • kompetanse
 • leverandørstyring

Vi har som prinsipp at alle som har fått tildelt et sikkerhetssertifikat eller en tillatelse for første gang, skal ha tilsyn innen seks til ni måneder.

Veiledning

Vi vil også i 2021 satse på veiledning i tillegg til tilsyn. Det risikobaserte tilsynet skal bidra til at dere som virksomheter etterlever regelverket og dermed opprettholder eller øker sikkerheten på jernbanen. Erfaring fra tilsyn viser at enkelte temaer og deler av regelverket er særlig krevende å etterleve. Vi vil derfor styrke kunnskapen deres innen gitte temaer gjennom veiledning. Aktiv veiledning og et forståelig og lett tilgjengelig regelverk er i tråd med samfunnsoppdraget vårt.

I 2021 vil vi særlig veilede om disse temaene:

 • risikostyring og risikovurdering
 • rapportering av uønskede hendelser
  • feil på kjøretøy
  • bruk til risikobildet
  • samlede vurderinger
 • overvåkingsforskriften (CSM Monitoring)
 • sikring
  • veiledning innen informasjonssikkerhet i forbindelse med dokumenttilsyn
  • sikringsrisikoanalyser

Tilsynsprogram for sikring

Virksomhet Kvartal Type tilsyn
Alle omfattet av sikringsforskriften 1 Dokumenttilsyn
Go-Ahead Norge AS 2 Revisjon 
SJ Norge AS 2 Revisjon 
CargoNet AS  Revisjon 
LKAB Malmtrafik AB  Revisjon 
Hector Rail AB  4 Revisjon 

Oppfølging av Bane NOR

Vi skal også i 2021 følge opp Bane NOR spesielt, og vi vil legge vekt på følgende temaer:

 • leverandørstyring
 • vedlikehold
 • oppfølging av tidligere tilsyn innen beredskap
 • oppfølging av tidligere tilsyn innen brannsikkerhet i tunneler

Tilsynsprogram for sikkerhet

Virksomhet

Kvartal

Tema

Bane NOR

1

Leverandørstyring

Bane NOR

4

Leverandørstyring

Bane NOR

3

Infrastruktur

Bane NOR

1

Beredskap

Bane NOR

1

Brann i tunnel

Bane NOR intern ASBO

2

ASBO

Vy AS

2

Avviksbehandling, risikostyring, kjøretøy

Vy Tog AS

1

Sikkerhetsstyring

CargoNet AS

4

Avviksbehandling, kjøretøy

Vy Gjøvikbanen AS

1

Avviksbehandling, kjøretøy

Grenland Rail AS

1

Avviksbehandling, togframføring, kjøretøy

Hector Rail AB

4

Avviksbehandling, kjøretøy, leverandørstyring

LKAB Malmtrafik AB

3

Avviksbehandling, kjøretøy

TM Togdrift AS

1

Sikkerhetsstyring

SJ Norge AS

2

Sikkerhetsstyring

OnRail AS

4

Sikkerhetsstyring

ProTrain AB

3

Avviksbehandling

BLS

3

Sikkerhetsstyring

Mantena

3

Sikkerhetsstyring

Sporveien T-banen AS

1

Avviksbehandling, sikkerhetsstyring

Sporveien Trikken AS

1

Avviksbehandling, sikkerhetsstyring

Bergens Elektriske Sporvei

3

Sikkerhetsstyring

Stiftelsen Buskerudmuseene

3

Sikkerhetsstyring

Vest-Agder-museet IKS (Setesdalsbanen)

3

Sikkerhetsstyring

SINTEF

2

Avviksbehandling

LR

2

Avviksbehandling

Railsupport AS

3

Opplæringssenter

Rytec AS

3

Opplæringssenter

Tilsynsprogrammet er et levende dokument. Vi tar forbehold om endringer.