Tilsynsprogram 2020

SJT vil i 2020 styrke virksomhetenes kunnskap gjennom å gi veiledning i tillegg til å utføre tilsyn.

Publisert: 14.01.2020   Endret: 22.09.2020

Risikoprioritering

Statens jernbanetilsyns (SJT) modell for å velge ut virksomheter til den årlige tilsynsplanen er risikobasert. Antall kjørte togkilometer er utgangspunktet, ettersom risikoen øker med antall kjørte kilometer. Virksomhetene er plassert i fire risikoklasser. I tillegg har SJT korrigeringsfaktorer som kan føre til prioriteringer opp eller ned:

 • endring i art og omfang
 • uønskede hendelser
 • erfaringer fra tilsyn og tillatelsesprosesser
 • bekymringsmeldinger

Som infrastrukturforvaltere påvirker Bane NOR og Bybanen sikkerheten betydelig utover egne kjørte togkilometer. De er derfor plassert i høyere risikoklasse enn kjørte togkilometer skulle tilsi.

Prioriteringer i 2020

I tillegg til at risikoen for hver enkelt jernbanevirksomhet vurderes, er også valg av prioritert tema risikobasert.

For noen av de valgte temaene vil det bli gjennomført både veiledningsaktiviteter og tilsyn. SJT tar forbehold om at de foreslåtte tidspunktene kan bli endret.

Følgende temaer prioriteres i 2020:

 • risikovurderinger innen sikkerhet og sikring, veiledning og tilsyn
 • oppfølging av uønskede hendelser, veiledning og tilsyn
 • IKT-sikkerhet og cybersikkerhet, kartlegging, veiledning og tilsyn
 • deling av erfaring med betydning for sikkerheten og sikring, kartlegging og veiledning
 • overvåkingsforskriften (CSM-monitoring), veiledning
 • passasjerrettigheter, tilsyn

SJT har eget tilsynsprogram for Bane NOR innen følgende hovedområder i 2020:

 • gjennomføring av vedlikehold
 • oppfølging av tidligere tilsyn
 • leverandørstyring
 • IKT-/cybersikkerhet
 • risikovurderinger innen sikkerhet og sikring
 • beredskap
 • kompetansestyring

Prioriterte tema for 2020 vil inkluderes innen de ulike hovedområdene.

Veiledning

SJTs risikobaserte tilsyn har til hensikt å bidra til at virksomhetene etterlever regelverket og dermed opprettholder eller øker sikkerheten på jernbanesektoren. Erfaring fra tilsyn viser at enkelte temaer og deler av regelverket er særlig krevende å etterleve. SJT vil derfor styrke virksomhetenes kunnskap innen gitte temaer gjennom å gi veiledning. Aktiv veiledning og et forståelig og lett tilgjengelig regelverk er i tråd med SJTs samfunnsoppdrag.

For 2020 skal SJT veilede om disse temaene:

Virksomhet Tema
Alle foretak Risikovurdering innen både sikring og sikkerhet
Alle foretak Oppfølging av uønskede hendelser innen sikring og sikkerhet
Virksomheter på jernbanenettet Deling av erfaringer som har betydning for sikring og sikkerheten
Virksomheter på jernbanenettet Overvåkingsforskriften (CSM Monitoring)
Virksomheter på jernbanenettet IKT-sikkerhet

Tilsynsprogram sikring

Mål for tilsynsarbeid i 2020 innen sikring er å

 • føre tilsyn med eier av jernbaneinfrastrukturen, Bane NOR, på konsern- og divisjonsnivå og med Sporveien/T-banen for å undersøke om arbeidet med sikring bidrar til sikker togfremføring samt passasjersikkerhet, særlig ved store stasjoner/trafikknutepunkter
 • heve kompetansenivået innen sikring hos togselskapene gjennom økt bruk av veiledning om sikringsforskriftens krav
Virksomhet Kvartal Tema
Bane NOR    
Konsernstab Sikkerhet og Kvalitet 2 Implementering av sikringsforskriften
Divisjon Digitalisering og Teknologi 1 IKT-/cybersikkerhet
Divisjon Infrastruktur og Eiendom 2 Risikostyring
Divisjon Infrastruktur og Eiendom 3 Forebygging av tilsiktede uønskede hendelser på kritiske områder
Konsernstab HR 4 Kompetansestyring og opplæring om sikring
Sporveien T-banedrift AS 3-4 Risikostyring
IKT-/cybersikkerhet
Forebygging tilsiktede uønskede hendelser

Tilsynsprogram sikkerhet

Mål for tilsynsarbeid innen sikkerhet for 2020 er å:

 • øke forståelsen og bruken av risikovurderinger som et viktig verktøy i virksomhetenes sikkerhetsstyring
 • forbedre virksomhetenes oppfølging av uønskede hendelser, blant annet gjennom bedre årsaksanalyser og evaluering av effekt av gjennomførte korrigerende tiltak

I varsel om tilsyn vil SJT be om dokumentasjon innen både oppfølging av uønskede hendelser og risikovurderinger. Basert på innsendt dokumentasjon, kan SJT velge å prioritere bare ett av temaene under tilsynet.

Virksomhet Kvartal Tema
Bane NOR    
Divisjon Infrastruktur 2 Leverandørstyring
  2 Gjennomføring av vedlikehold
  1-4 Oppfølging av tidligere tilsyn
Grenland Rail AS   Oppfølging av tilsyn 2019
Green Cargo AB 2

Risikovurderinger
Uønskede hendelser

SJ AB 1 Risikovurderinger
Uønskede hendelser
Go-Ahead Norge AS 2 Systemrevisjon
Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen) 2 Dokumenttilsyn
Museene i Akershus (Urskog-Hølandsbanen) 2 Dokumenttilsyn