Oppfølging av sikkerhetstilrådinger

Jernbaneundersøkelsesloven inneholder krav til blant annet å undersøke og følge opp hendelser og ulykker på jernbanen.

Publisert: 29.06.2016   Endret: 26.11.2020

Status for saksbehandling av rapporter fra Statens havarikommisjonTabell-symbol


Jernbaneundersøkelsesloven har som formål å forbedre sikkerheten og forebygge jernbaneulykker. Loven beskriver oppgavene for undersøkelsesmyndigheten (Statens havarikommisjon) og tilsynsmyndigheten (Statens jernbanetilsyn).

Hva er Statens jernbanetilsyns oppgaver?

Vi i Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for sikkerheten på norske skinner. En av våre hovedoppgaver er å arbeide for at jernbanevirksomhet utøves sikkert og hensiktsmessig.

Les mer om våre oppgaver i instruksen.

Vi har ingen rolle i forbindelse med undersøkelse eller etterforskning av ulykker. Vi skal vurdere rapporter fra Statens havarikommisjon og følge med på at det blir satt i verk tiltak som bedrer jernbanesikkerheten. Vi kan pålegge jernbanevirksomhetene å gjennomføre tiltak når det er nødvendig av hensyn til sikkerheten.

Vi sender rapport om oppfølging av sikkerhetstilrådinger to ganger i året til Samferdselsdepartementet.

Jernbanevirksomhetene plikter å rapportere til oss alle hendelser som kan bety noe for sikkerheten. Rapporteringen gjør at vi kan utarbeide oversikt over utviklingen av jernbanesikkerheten. Vi vurderer alle de rapporterte hendelsene, både enkeltsakene og på et generelt grunnlag. Dette gjør vi for å kunne følge opp at jernbanevirksomhetene utfører tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten. Vurderingene er også nyttig for å fange opp tendenser og ta ut statistikker, som i sin tur brukes som grunnlag for revisjoner og annet tilsyn.

Hva er Statens havarikommisjons oppgaver?

Statens havarikommisjon er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for å forebygge transportulykker. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Rapporter utgitt av Statens havarikommisjon

Relevant regelverk

Jernbaneloven
Jernbaneundersøkelsesloven
Jernbaneundersøkelsesforskriften

Fant du det du lette etter?