Hva er tilsyn?

Kjernen i tilsynsrollen er å påse at virksomhetene etterlever regelverket. Den mest synlige delen av tilsynet vårt er når vi møter opp hos en virksomhet for å sjekke tilstanden til et anlegg eller et kjøretøy, men dette er bare en liten del av tilsynsvirksomheten.

Publisert: 13.10.2016   Endret: 07.04.2021

Vi fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter med tusenvis av aktiviteter og tekniske løsninger over hele landet.  For oss er det verken mulig eller nødvendig å kontrollere alt hvert år. Regelverket er utformet slik at det er virksomhetene selv som har det totale ansvaret for å drive forsvarlig når det gjelder sikkerhet og sikring. Det betyr også at selskapene har frihet til selv å finne de beste løsningene innenfor de rammene som forskriftene gir.

Styringssystem

Vi stiller krav om kontroll i form av et styringssystem. Et innarbeidet styringssystem skal sørge for at nivået på sikkerhet og sikring er god hver dag året rundt, ikke bare den eller de dagene vi er på besøk. Virksomheten skal bruke styringssystemet til å begrunne hvordan forskriftenes krav ivaretas – ikke minst når forskriften gir funksjonskrav. Les om funksjonelt regelverk

Les våre veiledere om sikkerhetsstyring

Risikobasert tilsyn

Vi bruker mest ressurser der vi vurderer at risikoen for ulykker er størst. Risikoen vurderes ut fra omfanget av transportarbeidet justert for en rekke faktorer som topografi, organisatoriske forhold, erfaring fra tidligere tilsyn og uhellsrapportering.  

Eksempler på elementer som øker risikoen:

  • Kjører mange kilometer hvert år
  • Kjører i høy hastighet
  • Kjører på strekninger der infrastrukturen ikke er i god stand
  • Har mange oppdrag av ulik karakter, for eksempel passasjer- og godstransport på mange ulike steder i landet
  • Har mangelfull styring av virksomheten som gir alvorlige og gjentatte avvik

 Virksomheter som vi vurderer at kan ha høy risiko vil få tettere oppfølging og hyppigere tilsyn. 

Tilsynsformer

Vi bruker i hovedsak fem tilsynsformer: 

Systemrevisjon

En revisjon er en planlagt og systematisk gjennomgang av hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet. For å avgjøre om virksomheten etterlever kravene går vi gjennom skriftlig dokumentasjon og intervjuer representanter for virksomheten. Vi verifiserer gjennom stikkprøver om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i praksis. Verifikasjonen kan bestå av at vi undersøker tekniske innretninger, registre, databaser, rutiner i praksis eller annet. En revisjon blir normalt varslet cirka fem uker på forhånd. 

Inspeksjon/operativ kontroll

En inspeksjon eller operativ kontroll kan skje uanmeldt eller bli varslet på forhånd. Hensikten er å ta stikkprøver for å se om virksomheten følger lovverkets krav og egne bestemmelser.

Ledelsesmøte

Møte med den øverste ledelsen i en virksomhet der hensikten er å undersøke hvordan ledelsen utøver sitt ansvar for sikkerhet og sikring, og om sikkerhets- og sikringstiltak prioriteres høyt nok.

Tilsynsmøte

Et tilsyn basert på et møte med flere representanter fra virksomheten til stede samtidig. Et tilsynsmøte kan ha et begrenset tema, for eksempel oppfølging av tidligere tilsyn.

Dokumenttilsyn

Gjennomgang av dokumentasjon innhentet fra en virksomhet relatert til spesifikke operasjoner, prosedyrer eller analyser.

 Les mer i vår veileder om gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Brudd på regelverk

Vi gir pålegg om å rette eventuelle avvik fra regelverket.  

Ved alvorlige tilfeller har vi følgende sanksjonsmidler:

  • stans av drift
  • suspensjon av tillatelse til å drive virksomhet eller innretning
  • tvangsmulkt
  • tilbakekalling av retten til å drive en virksomhet eller innretning, det vil si å inndra lisens, sikkerhetssertifikat eller tillatelse.

 Les mer i vår veileder om virkemiddelbruk.

Kunnskap og oversikt

Erfaringsdata fra tilsyn legger mye av grunnlaget for prioriteringene. I tillegg får vi inn over 30 000 rapporter om uønskede hendelser hvert år. Les mer om ulykkesstatistikk

Formidling av resultater

Resultater fra tilsyn og statistikk fra uhellrapportering blir formidlet på ulike måter, for eksempel i tilsynsrapporter, veiledere, årlige sikkerhetsrapporter, årsrapporter, bransjemøter, konferanser og mediene.

Les mer om tillatelser

Les mer om prinsipper for regelverket.

Fant du det du lette etter?