Hva er tilsyn?

Kjernen i tilsynsrollen er å påse at virksomhetene etterlever regelverket. Den mest synlige delen av tilsynet vårt er når vi møter opp hos en virksomhet for å sjekke tilstanden til et anlegg eller et kjøretøy, men dette er bare en liten del av tilsynsvirksomheten.

Publisert: 13.10.2016   Endret: 22.05.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) fører tilsyn med over 30 jernbanevirksomheter med tusenvis av aktiviteter og tekniske løsninger over hele landet.  For oss som tilsyn er det verken mulig eller nødvendig å kontrollere alt hvert år. Regelverket er utformet slik at det er virksomhetene selv som har det totale ansvaret for å drive sikkerhetsmessig forsvarlig. Det betyr også at selskapene har frihet til selv å finne de beste løsningene innenfor de rammene som forskriftene gir.

Styringssystem

SJT stiller krav om kontroll i form av et styringssystem. Et innarbeidet styringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk. Virksomheten skal bruke styringssystemet til å begrunne hvordan forskriftenes krav ivaretas – ikke minst når forskriften gir funksjonskrav. Les om funksjonelt regelverk under Jernbane/Regelverk. 

Les tilsynets veiledere om sikkerhetsstyring

Risikobasert tilsyn

SJT bruker mest ressurser der vi vurderer at risikoen for ulykker er størst. Risikoen vurderes ut fra omfanget av transportarbeidet justert for an rekke faktorer som topografi, organisatoriske forhold, erfaring fra tidligere tilsyn og uhellsrapportering.  

Eksempler på elementer som øker risikoen:

 • Kjører mange kilometer hvert år
 • Kjører i høy hastighet
 • Kjører på strekninger der infrastrukturen ikke er i god stand
 • Har mange oppdrag av ulik karakter, for eksempel passasjer- og godstransport på mange ulike steder i landet
 • Har mangelfull styring av virksomheten som gir alvorlige og gjentatte avvik

 Virksomheter som vi vurderer at kan ha høy risiko vil få tettere oppfølgning og hyppigere tilsyn. 

Tilsynsformer

SJT bruker i hovedsak fem tilsynsformer: 

 1. Systemrevisjon. En revisjon er en planlagt og systematisk gjennomgang av hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet. For å avgjøre om virksomheten etterlever kravene går SJT gjennom skriftlig dokumentasjon og intervjuer representanter for virksomheten. Tilsynet verifiserer gjennom stikkprøver om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i praksis. Verifikasjonen kan bestå av at tilsynet undersøker tekniske innretninger, registre, databaser, rutiner i praksis eller annet. En revisjon blir normalt varslet cirka fem uker på forhånd. 
 2. Inspeksjon/operativ kontroll. En inspeksjon eller operativ kontroll kan skje uanmeldt eller bli varslet på forhånd. Hensikten er å ta stikkprøver for å se om virksomheten følger lovverkets krav og egne bestemmelser.
 3. Ledelsesmøte. Møte med øverste ledelse i en virksomhet der hensikten er å undersøke hvordan den øverste ledelsen i virksomheten utøver sitt ansvar for sikkerheten, og om sikkerhetstiltak prioriteres høyt nok.
 4. Tilsynsmøte. Et tilsyn basert på et møte med flere representanter fra virksomheten til stede samtidig. Et tilsynsmøte kan ha et begrenset tema, for eksempel oppfølging av tidligere tilsyn.
 5. Dokumenttilsyn. Gjennomgang av dokumentasjon innhentet fra en virksomhet relatert til spesifikke operasjoner, prosedyrer eller analyser.

 Les mer i tilsynets veileder om gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Brudd på regelverk

Tilsynet gir pålegg om å rette eventuelle avvik fra regelverket.  

Ved alvorlige tilfeller har tilsynet følgende sanksjonsmidler:

 • Stans av drift
 • Suspensjon av tillatelse til å drive virksomhet eller innretning
 • Tvangsmulkt
 • Tilbakekalling av retten til å drive en virksomhet eller innretning, det vil si å inndra lisens, sikkerhetssertifikat eller tillatelse.

 Les mer i tilsynets veileder om virkemiddelbruk.

Kunnskap og oversikt

Erfaringsdata fra tilsyn legger mye av grunnlaget for prioriteringene. I tillegg får SJT inn over 30 000 rapporter om uønskede hendelser hvert år. Les mer om ulykkesstatistikk

Formidling av resultater

Resultater fra tilsyn og statistikk fra uhellrapportering blir formidlet på ulike måter, for eksempel i tilsynsrapporter, veiledere, årlige sikkerhetsrapporter, årsrapporter, bransjemøter, konferanser og mediene.

Les mer om tillatelser

Les mer om prinsipper for regelverket.

Fant du det du lette etter?