Tidsfrister i saksbehandlingen av tillatelsessøknader for infrastruktur

I Statens jernbanetilsyn er saksbehandlingstider satt etter gjeldende lover og forskrifter.

Publisert: 20.04.2018   Endret: 20.04.2018

Som statlig virksomhet omfattes SJT av forvaltningsloven og dens bestemmelser. Forvaltningsloven § 11a stiller krav til tilsynet om å avgjøre saker uten ugrunnet opphold. I praksis betyr dette at en søknad må ferdigbehandles så raskt som mulig. Tillatelsessøknadene for kjøretøy og infrastruktur må være komplette før man begynner å beregne tidsbruk.

Tillatelsessøknader jernbaneinfrastruktur

For søknader om å ta i bruk infrastruktur opererer man med jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet og utenfor jernbanenettet. Det er forskjellige forskrifter som regulerer søknadene og gjeldende krav til disse men med hensyn til saksbehandlingstider er de like. På lik linje som for kjøretøy anbefales virksomhetene å sende utfyllende melding til tilsynet om planlagt utbygging eller endring på eksisterende jernbaneinfrastruktur. Svar fra tilsynet mottas som regel innen en måned. I perioder med mange saker hos tilsynet kan saksbehandlingen ta litt lenger tid. For søknader om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur utenfor jernbanenettet eksisterer det ingen forskriftsfestet frist utover forvaltningslovens § 11a og slike søknader avgjøres så raskt som mulig. For søknader om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet fastsetter samtrafikkforskriftens § 18 tredje ledd at en søknad skal avgjøres senest etter fire måneder fra søknaden er komplett men også her prøver man å komme med en avgjørelse så fort som mulig.

Tillatelsessøknader kjøretøy

Hvor kjøretøyet skal framføres, om det er på eller utenfor jernbanenettet, setter rammen for hvilken forskrift som vil gjelde i en søknad, og dermed også frister for saksbehandlingstiden. For kjøretøy som skal gå utenfor jernbanenettet skal en søknad avgjøres så raskt som mulig, og tilsynet gir som regel svar innen fire uker etter at søknaden er komplett. Tidsbruken for behandling av søknader om kjøretøy tiltenkt framført på jernbanenettet er den samme, men samtrafikkforskriftens § 24 og § 27 setter noen konkrete frister for søknader om ytterligere tillatelse til ibruktaking av kjøretøy med tillatelser i andre EØS-land. § 24 omhandler frister til behandling av søknader om ytterligere tillatelser til ibruktaking av kjøretøy som er i samsvar med TSI-er. Fristen for ferdigbehandling av denne type søknad er to måneder etter at all dokumentasjon er fremlagt for tilsynet. I de tilfeller der tilleggsinformasjon eller resultater fra tester er nødvendig er fristen for disse en måned. For kjøretøy som ikke er i samsvar med TSI-er er fristen regulert i § 27. For denne type søknader er fristene henholdsvis fire og to måneder..

I forkant av en søknad som gjelder nyanskaffede kjøretøy anbefales det å sende en melding til tilsynet så raskt som mulig med så detaljert informasjon om kjøretøyet som mulig. Dette vil gjøre tilsynet i stand til å avgjøre hvilke krav som kommer til anvendelse og vil gjøre behandling av påfølgende søknad raskere.

Mer informasjon om tillatelser til å ta i bruk kjøretøy:

utenfor jernbanenettet
på jernbanenettet

Fant du det du lette etter?