Virksomhetstillatelser utenfor jernbanenettet

Spørsmålene er relevante for å få tillatelse til å drive virksomhet innen sporvei, T-bane, sidespor, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

Publisert: 13.06.2017 – Endret: 13.06.2017

Hva kreves for å drive trafikkvirksomhet?

Virksomheter som ønsker å drive trafikkvirksomhet utenfor nasjonalt jernbanenett må ha virksomhetstillatelse fra Statens jernbanetilsyn (SJT). Dette gjelder sporvei, T-bane, sidespor, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer. Tillatelsen gis med hjemmel i tillatelsesforskriften.

Grunnlaget for slik tillatelse er blant annet:

  • Dokumentert sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller enten sidesporforskriften, museumsbaneforskriften eller kravforskriften
  • Dokumentert god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti

Hva kreves for å drifte infrastruktur?

Virksomheter som ønsker å drifte infrastruktur utenfor jernbanenettet (sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer) må ha en virksomhetstillatelse fra SJT. Tillatelse gis med hjemmel i tillatelsesforskriften. Grunnlaget for slik tillatelse er tilsvarende som for tillatelse til å drive trafikkvirksomhet:

  • Dokumentert sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller enten sidesporforskriften, museumsbaneforskriften eller kravforskriften
  • Dokumentert god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti

Samme virksomhet kan søke om tillatelse til både å drive trafikkvirksomhet og til å drive infrastruktur.
Ansvaret for å drive trafikkstyring kan enten ligge hos den virksomheten som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet eller hos den virksomheten som har tillatelse til å drive infrastruktur

Hvilke tillatelser må man ha for å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet?

Det er tre muligheter for tillatelser utenfor det nasjonale jernbanenettet. Man kan ha

  • Tillatelse til å drive trafikkvirksomhet
  • Tillatelse til å drifte infrastruktur
  • Tillatelse til både å drive trafikkvirksomhet og drifte infrastruktur

Hvem skal søke om tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet?

Tillatelse er nødvendig for å kunne drive jernbanevirksomhet utenfor det nasjonale jernbanenettet. Det vil si alle som ønsker å drive infrastruktur og/eller trafikkvirksomhet på sporvei, T-bane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. må søke til SJT.

Hvilke krav stilles til virksomheter som ønsker å søke om tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet?

Kravet som stilles til en virksomhet som ønsker å søke om å drive infrastruktur og/eller trafikkvirksomhet utenfor det nasjonale jernbanenettet er at den må være etablert i Norge.

Når skal man søke om tillatelse til å drive infrastruktur og trafikkvirksomhet?

Så snart virksomheten har dokumentasjonen klar kan søknaden sendes. Søknad om tillatelse avgjøres så snart som mulig og senest tre måneder etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt.

Hvor stort må sikkerhetsstyringssystemet være?

Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset omfanget av virksomheten.

Hva skal søknaden inneholde?

En søknad må gi svar på om virksomheten tilfredsstiller kravene tillatelsesforskriften stiller for henholdsvis å drive trafikkvirksomhet, og/eller drive infrastruktur.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Søknad om tillatelse avgjøres så snart som mulig og senest tre måneder etter innsending av komplett søknad. Det vil ta lenger tid før søknaden kan behandles hvis søknaden ikke er komplett, og søker må ettersende ytterligere dokumentasjon.

Hva er kravet til forsikringsdekning?

Virksomheten skal være tilstrekkelig forsikret eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker.

For å dokumentere at kravet til forsikring/garanti er oppfylt, må virksomheten legge frem opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar.

Kan SJT veilede virksomheten i forbindelse med søknadsprosessen?

Ja. SJT tilbyr veiledning både i form av møter, telefonkontakt, e-post- og brevutveksling. SJT kan veilede om regelverket og forståelsen av regelverket, men gir ikke råd om konkrete løsninger. SJT anbefaler alle virksomheter om å ta kontakt for å få veiledning før de sender søknaden.

Må virksomheten informere SJT hvis de endrer noe i sitt sikkerhetsstyringssystem?

Ja, virksomheten skal melde fra til SJT om alle vesentlige endringer som foretas i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

I tillegg til å melde fra om vesentlige endringer i sikkerhetsstyringssystemet, skal virksomheten melde fra dersom de skifter daglig leder, foretar endringer i eierforhold og hvis de gjør funksjonelle eller faktiske endringer som har betydning for driften.

SJT oppfordrer virksomhetene til å ta kontakt for veiledning dersom de er usikre på om en endring skal meldes eller ikke.

Basert på meldingen vil SJT vurdere om virksomheten må søke om ny tillatelse.

Er tillatelsen tidsbegrenset?

Tillatelsen til å drive infrastruktur og eller trafikkvirksomhet er gyldig så lenge jernbanevirksomheten oppfyller vilkårene i tillatelsesforskriften.

Veileder om sikkerhetsstyring i mindre jernbanevirksomheter.