Tillatelse til å ta i bruk kjøretøy utenfor jernbanenettet

Spørsmålene er relevante for å få tillatelse til å ta i bruk kjøretøy på T-bane, forstadsbane, sporvei, museumsbaner og sidespor.

Publisert: 13.06.2017 – Endret: 13.06.2017

Hvilke kjøretøy må ha tillatelse?

Alle kjøretøy som kjører på egne hjul, med eller uten egen trekkraft, er å anse som kjøretøy og må ha tillatelse før de kan tas i bruk.

Statens jernbanetilsyn (SJT) gir tillatelse med hjemmel i kravforskriften (T-bane, forstadsbane og sporvei), museumsbaneforskriften og sidesporforskriften.

Hvorfor må vi ha en tillatelse?

Dere må kunne dokumentere at sikkerheten er ivaretatt, for eksempel når det gjelder bremseevne. Alle delsystemene kjøretøyet består av skal være teknisk forenlige og sikkert integrert med hverandre.

Er det fritt fram for kjøring når man har fått en tillatelse?

Nei, en tillatelse gir kun anledning til å bruke kjøretøyet på en gitt infrastruktur, for eksempel på sidespor, museumsbane, T-bane, trikk eller bybane.

Det stilles ulike krav til kjøretøy avhengig av hvor de skal brukes (hvilke infrastruktur) og hva de skal brukes til.

Trenger vi en tillatelse om bruk på et anleggsområde?

Ja, dere trenger tillatelse dersom kjøretøyet skal benyttes på anleggsområde.

Hvem kan søke om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy?

Alle som har en reell interesse i utfallet av en søknad kan søke om tillatelse til å ta i bruk. Dette kan for eksempel være et jernbaneforetak, infrastrukturforvalter, eiere, produsenter eller innehavere av kjøretøy.
Det er kjøretøyet som sådan som får tillatelse. Dokumentasjonen som skal følge en søknad er uansett den samme.

Hvordan går vi fram for å få tillatelse?

Alle endringer på et kjøretøy og all ny infrastruktur skal meldes til SJT. SJT vurderer innholdet i meldingen. Dersom det er behov for tillatelse, må dere sende inn søknad. Det er ikke tillatt å ta i bruk kjøretøyet før dere har fått tillatelsen.

Hvor tidlig må vi sende melding?

SJT anbefaler at dere sender melding eller søknad så tidlig som mulig.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

En melding og/eller en søknad avgjøres så raskt som mulig. SJT gir som regel svar innen en måned etter at søknaden er komplett. I perioder med mange saker hos SJT, kan saksbehandlingen ta litt lengre tid.

Hvilke tekniske krav gjelder?

De tekniske forskriftskravene er gitt i kravforskriften, museumsbaneforskriften eller sidesporforskriften, avhengig av hvilken kategori kjøretøy dere ønsker å ta i bruk.

Hva slags dokumentasjon må vi legge ved en melding og søknad om tillatelse?

I kravforskriften §§ 12-8 og 12-9, museumsbaneforskriften §§ 34 og 35, samt sidesporforskriften §§ 37 og 38 står det hva slags dokumentasjon som skal sendes inn ved en melding og søknad.

Kan SJT veilede i prosessen med melding og søknad?

Ja, SJT kan gjerne veilede om regelverket og forståelsen av regelverket. SJT gir imidlertid ikke råd om konkrete løsninger.

Er tillatelsen tidsbegrenset?

I utgangspunktet er ikke tillatelsene tilsynet gir tidsbegrensede.

Dersom en tillatelse i spesielle situasjoner er tidsbegrenset, vil det fremkomme tydelig i selve tillatelsen. Dato for når tillatelsen utløper vil også fremkomme tydelig i en tidsbegrenset tillatelse.

Tillatelsen vil gjelde for kjøretøyet slik det var spesifisert på søknadstidspunktet. Hvis det gjøres endringer på kjøretøyet vil tillatelsen ikke lenger kunne være gyldig. Dere må i slike tilfeller sende inn en ny melding til SJT om endringene.

Er det mulig å be om unntak fra krav i regelverket?

SJT kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra forskriftene, dersom særlige grunner tilsier det. Det må da sendes en søknad om unntak til SJT, og søknaden må inneholde en begrunnelse for unntaket.

Det er ved en unntakssøknad viktig at det kan argumenteres for at det er særlige grunner. Hvis begrunnelsen er kun økonomiske, gis det normalt ikke unntak.

Mer detaljert informasjon finner du i kommentarene til de tre aktuelle forskriftene.
Se kommentarer til kravforskriften.
Se kommentarer til museumsbaneforskriften.
Se kommentarer til sidesporforskriften.