Tillatelse til å ta i bruk infrastruktur utenfor jernbanenettet

Spørsmålene er relevante for å få tillatelse til å ta i bruk infrastruktur på T-bane, forstadsbane og sporvei, museumsbaner og sidespor.

Publisert: 13.06.2017 – Endret: 13.06.2017

Hva gjør vi hvis vi ønsker å ta i bruk en ny eller endret infrastruktur?

Først må dere sende en melding til Statens jernbanetilsyn (SJT), ref. kravforskriften § 11-9, museumsbaneforskriften § 28 og sidesporforskriften § 29.

SJT vurdere rom endringen er av et slikt omfang at det vil være nødvendig med tillatelse eller ikke.
Hvis det er nødvendig med en tillatelse, må infrastrukturforvalter sende inn en søknad til SJT, jf. kravforskriften § 11-10, museumsbaneforskriften § 29 og sidesporforskriften § 30.

Hvilke deler av jernbanen er omfattet av begrepet infrastruktur?

Infrastruktur er definert som trasé, over- og underbygning, strømforsyningsanlegg, signalanlegg og kommunikasjonssystem.

Hvorfor må vi ha en tillatelse til å ta i bruk?

Dere må kunne dokumentere at sikkerheten er ivaretatt – både når det gjelder sikkerhetsstyring og valg av tekniske løsninger. SJT gir tillatelse når dere har dokumentert at dere tilfredsstiller kravene i regelverket, ref. jernbaneloven § 4 tredje ledd, jf. kravforskriften § 11-8 (T-bane og sporvei), museumsbaneforskriften § 27 eller sidesporsforskriften § 28.

Trenger vi en tillatelse om ibruktaking for anleggsområde?

Dere trenger ikke tillatelse for ibruktaking av ny eller endret infrastruktur dersom den kun er i bruk på anleggsområde.

Hvem kan melde og søke om tillatelse til å ta i bruk infrastruktur?

Det er kun infrastrukturforvalter som kan melde og søke om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur.

Hvordan går vi frem for å få tillatelse til ibruktaking av infrastrukturen?

Infrastrukturforvalter sender først inn en melding om endringene til SJT. SJT vurderer om endringen kan påvirke sikkerheten i negativ retning. Dersom SJT svarer at det ikke er behov for en tillatelse, er det ikke behov for å sende inn en søknad. Endret infrastruktur kan tas i bruk med en gang dere mottar svarbrevet fra SJT.

Dersom SJT svarer at det er behov for søknad, må infrastrukturforvalter sende inn en søknad om tillatelse til å ta i bruk endret infrastruktur. Det er ikke tillat å ta i bruk infrastrukturen før dere har fått tillatelsen fra SJT.

Hvor tidlig må vi sende melding?

SJT anbefaler at dere sender melding så tidlig som mulig.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

En melding avgjøres så fort som mulig. SJT gir som regel svar innen en måned etter at meldingen er komplett. I perioder med mange saker hos SJT, kan saksbehandlingen ta litt lengre tid.

En søknad om tillatelse avgjøres også så fort som mulig. I følge forvaltningsloven § 11a skal en søknad avgjøres uten ugrunnet opphold.

Hvilke tekniske krav gjelder?

De tekniske forskriftskravene er gitt i kravforskriften, museumsbaneforskriften eller sidesporforskriften, avhengig av hvilken kategori du tilhører. Man må også forholde seg til sitt eget tekniske regelverk.

Hva slags dokumentasjon må vi legge ved en melding og søknad om tillatelse?

I kravforskriften § 11-9 og 11-10, museumsbaneforskriften § 28 og 29, samt sidesporforskriften § 29 og 30 står det hva slags dokumentasjon som skal sendes inn ved en melding og søknad.

SJT har laget en veileder for søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Selv om denne i utgangspunktet er laget for søknader for jernbanenettet, så er det mulig å benytte seg av denne hvis man ønsker utdypende informasjon om dokumentasjonen i en melding og søknad.

Kan SJT veilede i prosessen med melding og søknad?

Ja, SJT kan gjerne veilede om regelverket og forståelsen av regelverket. SJT gir imidlertid ikke råd om konkrete løsninger.

Er tillatelsen tidsbegrenset?

I utgangspunktet er ikke tillatelsene tilsynet gir tidsbegrensede.

Dersom en tillatelse er tidsbegrenset, vil det fremkomme tydelig i selve tillatelsen. Dato for når tillatelsen utløper vil også fremkomme tydelig i en tidsbegrenset tillatelse.

Hvis det gjøres nye endringer på stedet, vil det være behov for å sende en ny melding til SJT om dette.

Er det mulig å be om unntak fra krav i regelverket?

Ja, det er mulig å be om unntak, men det er en snever unntakstilgang.

SJT kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra forskriftene, dersom særlige grunner tilsier det. Det må da sendes en søknad om unntak til SJT, og søknaden må inneholde en begrunnelse for unntaket.