Virksomhetstillatelser innenfor jernbanenettet

Spørsmålene er relevante for å få tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på jernbanenettet.

Publisert: 06.06.2017 – Endret: 06.06.2017

Hvem trenger tillatelse til å drive?

Jernbanevirksomheter som ønsker å kjøre på jernbanenettet må ha både lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B etter lisensforskriften.

Hva kreves for å få lisens?

Statens jernbanetilsyn (SJT) gir lisens når virksomheten kan dokumentere god vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet samt forsikring/garanti i henhold til forskriftskrav.

Hva er forskjell på del A og B i sikkerhetssertifikatet?

Sikkerhetssertifikatet består av en del A og en del B:

 • Sikkerhetssertifikatets del A er bevis på at virksomheten har dokumentert at de har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller sikkerhetsstyringsforskriften.
 • Sikkerhetssertifikatets del B er bevis på at virksomheten har oppfylt spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av jernbanenettet

Hvis et utenlandsk jernbaneselskap ønsker å kjøre i Norge må det ha lisens og sikkerhetssertifikat del A fra hjemlandet, og i tillegg sikkerhetssertifikat del B for å kjøre i Norge.

For ny persontrafikk er det Samferdselsdepartementet som gir tilgang til jernbanenettet. Vær oppmerksom på vilkårene i kapittel 2 i jernbaneforskriften.

Hvem kan søke om lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B?

Virksomheter som ønsker å trafikkere jernbanenettet kan sende søknad om lisens og sikkerhetssertifikat til SJT:

 • Virksomheter som har lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B fra en annen EØS-stat eller Sveits skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge dersom de ønsker å trafikkere jernbanenettet.
 • Virksomheter som ønsker å trafikkere jernbanenettet i Norge, og som ikke har lisens eller sikkerhetssertifikat fra annen EØS-stat eller Sveits, må søke om både lisens, sikkerhetssertifikat del A og del B i Norge. Virksomheten må også være etablert i Norge.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

Kan sikkerhetssertifikater, sikkerhetsgodkjenning eller lisens overdras?

Nei, lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning kan ikke overdras. De kan heller ikke leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

Når skal virksomheten søke om lisens og sikkerhetssertifikat?

Dersom virksomheten skal søke om lisens, sikkerhetssertifikat del A og del B for første gang kan søknaden sendes til SJT så snart virksomheten har dokumentasjonen klar.

Det samme gjelder for en virksomhet som allerede har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet, men som ønsker å endre sikkerhetssertifikatet sitt. Det kan for eksempel være at virksomheten ønsker tillatelse til å kjøre flere strekninger, eller at et godsselskap ønsker å starte opp transport av farlig gods. Virksomheten sender da søknad så snart dokumentasjonen er klar.

Sikkerhetssertifikatene har normalt en gyldighet på fem år. Innen utløpet av denne perioden må virksomheten søke om en fornyelse av sikkerhetssertifikatene. Som oftest vil SJT før en slik fornyelse sende et brev til virksomheten der det kommer frem hvilken dokumentasjon som forventes innsendt sammen med søknaden.

Kan man få hjelp til søknader og til å forstå regelverket?

Ja. SJT tilbyr veiledning både i form av møter, telefonkontakt, e-post- og brevutveksling. SJT kan veilede om regelverket og forståelsen av regelverket, men gir ikke råd om konkrete løsninger. SJT anbefaler alle virksomheter om å ta kontakt for å få veiledning før de sender søknaden.

Hva skal en søknad om lisens, sikkerhetssertifikat del A og del B inneholde?

En søknadsprosess for lisens, nytt sikkerhetssertifikat del A og del B er omfattende, og det er krav til dokumentasjon som svarer ut en rekke lov- og forskriftskrav. Søknadsskjemaet som skal fylles ut og veiledningen til dette gir detaljert beskrivelse av hva som minst må dokumenteres. Søknadsskjemaet finnes her både i digital versjon og som PDF- eller Word-versjon. 

Ved en eventuell søknad om lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B viser vi blant annet til:

 • CSM-CA for sikkerhetssertifikat
 • Lisensforskriften
 • Sikkerhetsstyringsforskriften med hvilke krav som stilles til sikkerhetsstyringssystem
 • Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI-er)
 • Opplæringsforskriften
 • Togframføringsforskriften
 • Varslings- og rapporteringsforskriften

Omfanget av søknader om endret eller fornyet sikkerhetssertifikat vil avhenge av hvor store endringer det er snakk om og hvilken erfaring tilsynet har med virksomheten. SJT anbefaler at virksomhetene tar kontakt for veiledning i forkant av en søknadsprosess.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Søknad om tillatelse avgjøres så snart som mulig og senest fire måneder etter den dato da alle nødvendige opplysninger er fremlagt.