Tillatelse til å ta i bruk infrastruktur på jernbanenettet

Spørsmålene er relevante for å få tillatelse til å ta i bruk infrastruktur på jernbanenettet.

Publisert: 13.06.2017 – Endret: 13.06.2017

Hva gjør vi hvis vi ønsker å endre eksisterende jernbaneinfrastruktur?

Først må dere sende en melding om endringen til Statens jernbanetilsyn (SJT), ref. samtrafikkforskriften § 18. SJT vurderer om endringen er av et slikt omfang at det vil være nødvendig med tillatelse eller ikke.
Hvis det er nødvendig med en tillatelse, må infrastrukturforvalter sende inn en søknad til SJT, jf. samtrafikkforskriften § 13.

Hva gjør vi hvis vi ønsker å ta i bruk ny jernbaneinfrastruktur?

For ny jernbaneinfrastruktur må dere alltid søke om tillatelse til å ta i bruk, jf. samtrafikkforskriften § 13. I forkant av en søknad må det sendes inn en melding til SJT. Det er for at SJT skal bli tidlig orientert, at avklaringer kan gjøres tidlig og at SJT kan legge opp til en effektiv søknadsprosess.

Hvilke deler av jernbanen er omfattet av begrepet jernbaneinfrastruktur?

Jernbaneinfrastruktur er definert som delsystemet infrastruktur, de faste innretningene av delsystemet energi, samt de faste innretningene av delsystemet styring, kontroll og signal, ref. jernbaneinfrastrukturforskriften.

Hvorfor må vi ha en tillatelse til å ta i bruk?

Dere må kunne dokumentere at sikkerheten er ivaretatt – både når det gjelder sikkerhetsstyring og valg av tekniske løsninger. SJT gir tillatelse når dere har dokumentert at dere tilfredsstiller kravene i regelverket, ref. jernbaneloven § 4 tredje ledd, samtrafikkforskriften §13, § 5 og vedlegg III.

Trenger vi en tillatelse om ibruktaking for anleggsområde?

Dere trenger ikke tillatelse for ibruktaking av jernbaneinfrastruktur dersom den kun er i bruk på anleggsområde.

Hva er forskjellen på jernbaneinfrastruktur og et delsystem?

Samtrafikkforskriften angir de delsystemene som vi deler jernbanesystemet inn i. Jernbaneinfrastrukturen er sammensatt av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer eller deler av slike delsystemer. For eksempel vil en ny skinne bare bestå av delsystemet infrastruktur, mens et nytt spor kan bestå av deler av delsystemet infrastruktur, deler av delsystemet energi og deler av delsystemet styring, kontroll og signal.

Hvem kan melde og søke om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur?

Det er kun infrastrukturforvalter som kan melde og søke om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur.

Hvordan går vi frem for å få tillatelse til ibruktaking av jernbaneinfrastrukturen?

Infrastrukturforvalter sender først inn en melding om endringene til SJT. SJT vurderer hvorvidt endringen kan påvirke sikkerheten i negativ retning. Dersom SJT svarer at det ikke er behov for en tillatelse, er det ikke behov for å sende inn en søknad. Endret jernbaneinfrastruktur kan tas i bruk når man mottar svarbrevet fra SJT.

Dersom SJT svarer at det er behov for søknad, må infrastrukturforvalter sende inn en søknad om tillatelse til å ta i bruk endret jernbaneinfrastruktur. Det er ikke tillatt å ta i bruk jernbaneinfrastrukturen før dere har fått tillatelsen fra SJT.

Hvor tidlig må vi sende melding?

SJT oppfordrer til å sende inn melding så tidlig som mulig.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

En melding avgjøres så fort som mulig. SJT gir som regel svar innen en måned etter at dokumentasjonen er komplett. I perioder med mange saker hos SJT, kan saksbehandlingen ta litt lengre tid.

En søknad om tillatelse avgjøres også så fort som mulig, og senest innen fire måneder etter at søknaden er komplett, jf samtrafikkforskriften § 18 tredje ledd.

Hvilke tekniske krav gjelder?

De grunnleggende kravene nevnt i samtrafikkforskriften må være oppfylt. Kravene er nærmere spesifisert i TSI-er (tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet) eller i nasjonale krav der TSI ikke gjelder, det er åpne punkter eller særtilfeller i en TSI. Det er altså nødvendig å oppfylle både TSI-krav og nasjonale krav. De nasjonale kravene står i jernbaneinfrastrukturforskriften.

Hvordan skal man verifisere samsvar med kravene?

Hvilke verifiseringsfremgangsmåter som gjelder og hvilke organer man bruker til å utføre verifiseringene avhenger av hvor man finner kravene.

A. Hvis kravene fremgår av TSI eller annen europeisk lovgivning, skal teknisk kontrollorgan (også kalt meldt organ, notified body eller NoBo) utføre verifiseringer. Det er viktig at teknisk kontrollorgan involveres på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen, da det er forutsatt at de brukes allerede i designfasen for å avdekke om prosjektet vil være i stand til å oppfylle de relevante TSI-kravene.

B. Når et krav er basert på nasjonal lovgivning skal et såkalt utpekt organ (også kalt designated body eller DeBo) benyttes til verifiseringene. Frem til 2015 var det SJT som hadde denne rollen, men SJT kan utpeke organer til dette formålet. Ta kontakt med SJT for nærmere veiledning om hvilke aktører som til enhver tid har rollen som utpekt organ. Vi kan også informere om hvordan man kan gå frem for å få en verifiseringserklæring for samsvar med nasjonale regler før innsending av endelig søknad om tillatelse til oss.

Hva slags dokumentasjon må vi legge ved en søknad om tillatelse?

SJT har laget en veileder for melding og søknad om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet. I denne står det hvilken dokumentasjon som skal være med i en melding, og hva som skal være med i en søknad.

Hvem skal, og hva skal registreres i infrastrukturregisteret?

I Norge er det infrastrukturforvalter som har ansvar for infrastrukturregisteret, og registreringen i dette. Hva som skal registreres i registeret fremkommer av de ulike TSI-ene.

Kan SJT veilede i prosessen med melding og søknad?

Ja, SJT kan gjerne veilede om regelverket og forståelsen av regelverket. SJT gir imidlertid ikke råd om konkrete løsninger.

Er tillatelsen tidsbegrenset?

I utgangspunktet er ikke tillatelsene SJT gir, tidsbegrensede.

Dersom en tillatelse er tidsbegrenset, vil det fremkomme tydelig i selve tillatelsen. Dato for når tillatelsen utløper vil også fremkomme tydelig i den tidsbegrensede tillatelsen.

Er det mulig å be om unntak fra krav i regelverket?

Ja, det er mulig å be om unntak, men det er en snever unntaksadgang.

Dersom det gjelder unntak fra nasjonalt regelverk, altså jernbaneinfrastrukturforskriften, må det sendes en søknad om unntak til SJT. Søknaden må inneholde en begrunnelse for unntaket. SJT kan i enkelte tilfeller gjøre unntak dersom særlige grunner tilsier det.

Dersom det er unntak fra TSI-er må man sende en søknad om unntak til SJT, som videresender denne søknaden med en tilrådning til Samferdselsdepartementet. Departementet sender søknaden videre til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for beslutning.

Utdypende informasjon finnes i den aktuelle veilederen.