Tidsfrister i saksbehandlingen av tillatelsessøknader for kjøretøy

I Statens jernbanetilsyn er saksbehandlingstider satt etter gjeldende lover og forskrifter.

Publisert: 20.04.2018 – Endret: 20.04.2018

Som statlig virksomhet omfattes SJT av forvaltningsloven og dens bestemmelser. Forvaltningsloven § 11a stiller krav til oss om å avgjøre saker uten ugrunnet opphold. I praksis betyr dette at en søknad må ferdigbehandles så raskt som mulig. Tillatelsessøknadene for kjøretøy og infrastruktur må være komplette før vi begynner å beregne tidsbruk.

Tillatelsessøknader kjøretøy

Hvor kjøretøyet skal framføres, om det er eller utenfor jernbanenettet, setter rammen for hvilken forskrift som vil gjelde i en søknad, og dermed også frister for saksbehandlingstiden.

For kjøretøy som skal gå utenfor jernbanenettet skal en søknad avgjøres så raskt som mulig. Vi gir som regel svar innen fire uker etter at søknaden er komplett.

Tidsbruken er den samme for å behandle søknader om kjøretøy tiltenkt framført jernbanenettet. Samtrafikkforskriftens § 24 og § 27 setter imidlertid frister for søknader om ytterligere tillatelse til ibruktaking av kjøretøy med tillatelser i andre EØS-land. § 24 omhandler frister for å behandle søknader om ytterligere tillatelser til ibruktaking av kjøretøy som er i samsvar med tekniske spesifikasjoner for samtrafikk (TSI-er). Fristen for å ferdigbehandle denne typen søknad er to måneder etter at all dokumentasjon er fremlagt for oss. Når tilleggsinformasjon eller resultater fra tester er nødvendig, er fristen for disse en måned.

For kjøretøy som ikke er i samsvar med TSI-er, er fristen regulert i § 27. For denne typen søknader er fristene henholdsvis fire og to måneder.

Før du sender en søknad som gjelder nyanskaffede kjøretøy, anbefaler vi at du sender oss en melding så raskt som mulig med så detaljert informasjon om kjøretøyet som mulig. Dette vil gjøre oss i stand til å avgjøre hvilke krav som vil bli stilt, og behandling av søknaden vil kunne gå raskere.

Mer informasjon om tillatelser til å ta i bruk kjøretøy:

utenfor jernbanenettet
på jernbanenettet

Tillatelsessøknader jernbaneinfrastruktur

For søknader om å ta i bruk infrastruktur gjelder henholdsvis jernbaneinfrastruktur jernbanenettet og utenfor jernbanenettet. Det er forskjellige forskrifter som regulerer søknadene og gjeldende krav til disse, men saksbehandlingstidene er like. Som for kjøretøy anbefaler vi at du sender utfyllende melding til oss om planlagt utbygging eller endring på eksisterende jernbaneinfrastruktur.

Svar fra oss mottas som regel innen en måned. I perioder med mange saker kan saksbehandlingen ta litt lenger tid.

For søknader om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur utenfor jernbanenettet er det ingen forskriftsfestet frist utover forvaltningslovens § 11a. Slike søknader avgjøres så raskt som mulig.

For søknader om å ta i bruk jernbaneinfrastruktur jernbanenettet fastsetter samtrafikkforskriftens § 18 tredje ledd at en søknad skal avgjøres senest etter fire måneder fra søknaden er komplett. Også her prøver vi å komme med en avgjørelse så fort som mulig.

Fant du det du lette etter?