Sammenhengen mellom norsk og europeisk regelverk

Regelverk knyttet til tillatelsesprosesser er i stor grad europeisk. Se oversikten over aktuelle forskrifter og deres europeiske motpart.

Publisert: 28.08.2018 – Endret: 04.09.2020

Regelverk på jernbanen er i stadig større grad preget av felleseuropeiske bestemmelser, men det finnes fortsatt nasjonale regler. Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått delegert myndighet til å fastsette krav til virksomhetene innen jernbane og gjennomfører mange EU-rettsakter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Vårt regelverksarbeid kan deles i to felt:

  • gjennomføring av EU/EØS-regelverk
  • utvikling av nasjonalt regelverk på eget initiativ

Begge typene er aktuelle for tillatelsesprosessen for kjøretøy og for jernbaneinfrastruktur.

For å styrke jernbanen i Europa utarbeides stadig mer felleseuropeiske bestemmelser. Hensikten er å styrke samtrafikkevnen mellom landene og oppnå et likt nivå på sikkerhet og lik konkurranse. Som en del av EØS-avtalen gjennomføres disse bestemmelsene også i norsk rett, som oftest gjennom en forskrift.

Vi gjennomfører mange rettsakter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vi er opptatt av at regelverket forbedres kontinuerlig. Gjennom tilsyn, saksbehandling, veiledning og i møter med virksomhetene gjør vi oss erfaringer for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer. Vi får også konkrete innspill fra virksomhetene om forbedring av regelverket. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende SJT en e-post. Samlet gir dette oss et godt grunnlag for å vurdere om vi skal endre regelverket.

Rettsakter: Hva er forskjellen mellom EU-direktiv, -forordning og -beslutning?

Tabellen under lister opp norske forskrifter som er relevante i tillatelsesprosessene og deres europeiske motpart.

Merk: Flere av forskriftene under vil endres i forbindelse med den fjerde jernbanepakke fra EU. Les mer om EUs fjerde jernbanepakke. Se en nyttig oversikt over nye EU-regler i forbindelse med den fjerde jernbanepakken.

Har du spørsmål om den fjerde jernbanepakken? SJT kan gi veiledning.

Kjøretøytillatelser

Forskrift

Europeisk rettsakt (fullt navn)

Europeisk rettsakt (kort navn)

Jernbaneloven

Ingen

Ingen

Samtrafikkforskriften

Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community

Directive 2008/57/EC

Kjøretøyforskriften

Ingen

Ingen

NVR-forskriften

Commission Decision of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC

Decision 2007/756/EC

ECM-forskriften

Commission Regulation (EU) No 445/2011 of 10 May 2011 on a system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons and amending Regulation (EC) No 653/2007

Regulation (EU) No 445/2011

Lisensforskriften

Directive 2004/49/EC on safety on the Community’s railways

Directive 2004/49/EC

Forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering (CSM RA)

Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment

Regulation (EU) No 402/2013

Sikkerhetsstyringsforskriften

Commission Regulation (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates

Regulation (EU) No 1158/2010

TSI OPE-forskriften

 

Forskrift om TSI-drift og trafikkstyring, på det nasjonale jernbanenettet

Commission Regulation (EU) 2015/995 of 8 June 2015 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union

Regulation (EU) 2015/995

TSI LOC&PAS-forskriften

 

Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell -  lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk

Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 1302/2014

TSI WAG-forskriften

 

Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell – godsvogner på det nasjonale jernbanenettet

Commission Regulation (EU) No 321/2013 of 13 March 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock — freight wagons’ of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 321/2013

TSI SRT-forskriften

 

Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler)

Commission Regulation (EU) No 1303/2014 of 18 November 2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union

Regulation (EU) No 2014/1303

TSI NOISE-forskriften

 

Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell – støy» (TSI-støy)

Commission Regulation (EU) No 1304/2014 of 26 November 2014 concerning the technical specifications for interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock - noise’

Regulation (EU) No 1304/2014

TSI PRM-forskriften

Forskrift om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

 

Commission Regulation (EU) No 1300/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility

Regulation (EU) No 1300/2014

TSI TAP-forskriften

 

Forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften)

Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system

Regulation (EU) No 454/2011

TSI TAF-forskriften

 

Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI – telematikkapplikasjoner for godstransport)

Commission Regulation (EU) No 1305/2014 of 11 December 2014 on the technical specification for interoperability relating to the telematics applications for freight subsystem of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 1305/2014

ERATV-forskriften

Commission Implementing Decision 2011/665/EU of 4 October 2011 on the European register of authorised types of railway vehicles (ERATV)

Decision 2011/665/EU

Modulforskriften

Commission Decision of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council

Decision 2010/713/EU

Dv29bis (Dette er ikke en forskrift, men en anbefaling)

Commission Recommendation 2014/897/EU of 5 December 2014 on matters related to the placing in service and use of structural subsystems and vehicles under Directives 2008/57/EC and 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council

Recommendation 2014/897/EU

Jernbaneinfrastrukturtillatelser

Forskrift

Europeisk rettsakt (fullt navn)

Europeisk rettsakt (kort navn)

Samtrafikkforskriften

Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the rail system within the Community

Directive 2008/57/EC

Forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering (CSM RA)

Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment

Regulation (EU) No 402/2013

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Ingen

Ingen

Sikkerhetsstyringsforskriften

Commission Regulation (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates

Regulation (EU) No 1158/2010

Togframføringsforskriften

Ingen

Ingen

ERTMS-togframføringsforskriften

Ingen

Ingen

TSI ENE-forskriften

 

Forskrift om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem

Commission Regulation (EU) No 1301/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the rail system in the Union

 

Regulation (EU) No 1301/2014

TSI OPE-forskriften

 

Forskrift om TSI-drift og trafikkstyring, på det nasjonale jernbanenettet

Commission Regulation (EU) No 2015/995 of 8 June 2015 concerning the technical specification for interoperability relating to the ‘operation and traffic management’ subsystem of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 2015/995

TSI INF-forskriften

 

Forskrift om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet infrastruktur i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-infrastruktur)

Commission Regulation (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 1299/2014

TSI SRT-forskriften

 

Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler)

Commission Regulation (EU) No 1303/2014 of 18 November 2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union

Regulation (EU) No 1303/2014

TSI CCS-forskriften

 

Forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet

Commission Regulation (EU) 2016/919 of 27 May 2016 on the technical specification for interoperability relating to the ‘control-command and signalling’ subsystems of the rail system in the European Union

Regulation (EU) No 2016/919

TSI PRM-forskriften

Forskrift om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

 

Commission Regulation (EU) No 1300/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union's rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility.

Regulation (EU) No 1300/2014

Modulforskriften

Commission Decisionof 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council

 

Decision 2010/713/EU

 

Fant du det du lette etter?