Tertialrapport

SJT publiserer ulykkesstatistikk minst tre ganger i året.

Publisert: 16.10.2016   Endret: 07.02.2019

Tredje tertial 2018 (september-desember)

Det er innrapportert 12 jernbaneulykker på jernbanen i tredje tertial, hvorav fem er til nærmere vurdering av hvorvidt det er jernbaneulykke eller selvmord. For trikk og t-bane er det innrapportert tre jernbaneulykker.

Andre tertial 2018 (mai-august)

I andre tertial er det rapportert åtte jernbaneulykker, mot seks i samme periode året før. Fem er sammenstøt med gjenstand, hovedsakelig nedriving av kjøreledning med stans i togtrafikken på over seks timer. To skyldes brann langs jernbanesporet, blant annet de omfattende brannene på Gjøvikbanen i juli. SJT fulgte opp NBS Gjøvikbanens arbeid med å begrense faren for gnister fra tog. Høye temperaturer over lang tid i sommer førte til mer solslyng enn vanlig på jernbanen. Solslyng resulterte ikke i ulykker, men forårsaket nedsatt hastighet og stengte strekninger i perioder.

Første tertial 2018 (januar-april)

I første tertial er det rapportert åtte jernbaneulykker. I tillegg kommer sju som er til nærmere vurdering. Det er i første tertial rapportert én omkommet passasjer – den første omkomne passasjeren siden 2005. Ulykken skjedde i forbindelse med påstigning av tog. Det er også rapportert én jernbaneulykke med to omkomne som følge av sammenstøt med person.

Tredje tertial 2017 (september-desember)

Det er bekreftet tre omkomne: to ved planovergangsulykker og én etter sammenstøt med person i spor. Nedriving av kjøreledning utgjør en betydelig del av jernbaneulykkene. Det er fortsatt utfordringer knyttet til skifting (avsporinger og sammenstøt) og arbeid i og ved spor.

Første og andre tertial 2017 (januar-august)

Sikkerhetsnivået på jernbanen er på samme nivå som det har vært de siste årene. Foreløpig er status 13 jernbaneulykker for første og andre tertial i år. Ytterligere fem er under utredning, så totaltallet kan bli høyere.

Én ansatt på jernbanen er rapportert alvorlig skadd i første og andre tertial, men ingen passasjerer ble alvorlig skadd.

Seks jernbaneulykker på trikk- og T-banenettet er rapportert for første og andre tertial 2017, én færre enn samme periode i 2016.

Tredje tertial 2016 (september-desember)

Det var 15 jernbaneulykker på jernbanen i perioden fra 1. september til 12. desember:

  • 6 sammenstøt med person
  • 1 avsporing materiell i drift
  • 5 nedrivninger av kontaktledning
  • 1 sammenstøt rullende materiell under skifting
  • 2 sammenstøt med ras.

Det har vært to jernbaneulykker med trikk og T-bane i perioden (1 sammenstøt mellom T-bane og person og ett tilfelle av avstigning utenfor plattform).

Andre tertial 2016 (mai-august)

Det var 11 jernbaneulykker i perioden. (Fire sammenstøt med person, en avsporing på grunn av solslyng, fem nedrivninger av kontaktledning og en annet [person som klatrer på et parkert tog og omkommer på grunn av kontakt med kontaktledning].)

Det er rapportert 18 jernbaneulykker hittil i 2016. Syv sammenstøt med person er under etterforskning med tanke på selvdrap/ulykke. To andre ulykker med personskade er usikre med tanke på skadeomfang, og en må vurderes om skaden kommer inn under jernbanelovgivningen.

Det er grunn til å anta at antall jernbaneulykker for de første åtte månedene i 2016 blir lavere en 2015.

Første tertial 2016 (januar-april)

Det er rapportert 10 jernbaneulykker*) på det nasjonale jernbanenettet i første tertial 2016, hvorav syv fortsatt er under etterforskning av politiet og kan bortfalle. Det ble konkludert med åtte jernbaneulykker for 1. tertial i 2015.

Ingen av jernbaneulykkene har rammet ansatte eller passasjerer. Gjennomsnittlig har det vært 0,6 alvorlig skadde reisende per år. Ingen av jernbaneulykkene kan knyttes til klima, mot tre tilsvarende i samme periode i 2015. Reduksjonen ses i sammenheng med en mild og snøfattig vinter.

Det er hittil i år rapportert to jernbaneulykker på trikk- og T-bane, mot fem i samme periode i 2015. I begge tilfeller var det sammenstøt mellom trikk og tredje person (ikke passasjer) som resulterte i alvorlig personskade.


*) Med jernbaneulykke menes en hendelse som forårsaker død eller alvorlig personskade eller betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser (konsekvenser av ulykken).

Fant du det du lette etter?