Risikobiletet i Norge – historikk

Frå 2008–2017 er det ingen passasjerar som har omkome. Nedst på sida finn du ei beskriving av dei største jernbaneulukkene i Norge.

Publisert: 30.08.2016   Endret: 05.07.2018

Tala i statistikken omfattar både jernbanenettet, trikk og T-bane. Statistikken er oppdatert til og med 2017.

Omkomne dei siste ti åra

Talet på omkomne tredjepersonar inkluderer planovergangsulukker og påkøyrslar. Frå 2008–2017 er det i snitt 4,6 tredjepersonar som er omkomne i jernbaneulukker. I same periode er det ingen passasjerar eller tilsette som er omkomne.

Passasjerar (P)
Tilsette (T)
Tredjepersonar (TP)

År Jernbanenett T-bane Trikk
  P / T / TP P / T / TP P / T / TP
2017 0 / 0 / 3 0 / 0 / 1 0 / 0 / 1
2016 0 / 0 / 3 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1
2015 0 / 0 / 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1
2014 0 / 0 / 1 0 / 0 / 1 0 / 0 / 1
2013 0 / 0 / 6 0 / 0 / 1 0 / 0 / 1
2012 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1
2011 0 / 0 / 6 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0
2010 0 / 0 / 9 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0
2009 0 / 0 / 3 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0
2008 0 / 0 / 1 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1
Totalt 0 / 0 / 35
0 / 0 / 4 0 / 0 / 7

Alvorleg skadde dei siste ti åra

Frå 2008–2017 er det i snitt 2,8 alvorleg skadde passasjerar. Tilsvarande tal for tilsette og tredjepersonar er 0,8 og 5,3.

År Jernbanenett T-bane Trikk
  P / T / TP P / T / TP P / T / TP
2017 0 / 0 / 0 1 / 0 / 1 2 / 0 / 3
2016 0 / 0 / 0 1 / 0 / 0 1 / 0 / 4
2015 1 / 0 / 3 1 / 0 / 0 1 / 0 / 2
2014 0 / 0 / 4 1 / 0 / 1 2 / 0 / 4
2013 1 / 0 / 2 0 / 0 / 0 0 / 0 / 1
2012 0 / 3 / 0 0 / 0 / 0 2 / 0 / 4
2011 1 / 3 / 1 0 / 0 / 0 4 / 0 / 1
2010 0 / 0 / 5 0 / 0 / 0 4 / 0 / 6
2009 1 / 1 / 2 1 / 0 / 0 1 / 0 / 3
2008 1 / 0 / 0 0 / 0 / 0 2 / 0 / 4
Totalt 5 / 7 / 17 5 / 0 / 2
19 / 0 / 32

Store jernbaneulukker*

Under er eit utval store jernbaneulukker. For perioden 2014-2017 er det ingen store jernbaneulukker.

På området trikk og t-bane har det ikkje vore ulukker i denne perioden med omfattande materielle skader eller større antall alvorleg skadde eller omkomne.

09.01.2013: Eit skift kolliderte med eit lokomotiv. Ingen personskader. Store materielle skadar til cirka 10 millionar kroner.

15.02.2012: Eit persontog type Flirt spora av under testkøyring ved Nykirke stasjon. Det oppstod personskader og betydelege skader på togsett og infrastruktur.

13.01.2012: Eit godstog frå Oslo til Trondheim spora av i sporveksel 3 ved innkøyring til Dombås stasjon. Årsaka til avsporinga var ein motor som hadde løsnet og falt ned. Det var ingen som blei drepne eller alvorleg skadde.

05.09.2011: Eit persontog køyrde inn i eit rasområde og spora av nord for Opphus stasjon på Rørosbanen. Kraftig regn i området i forkant av ulukka hadde ført til ein situasjon kor underbygninga til sporet var blitt vaska bort. Det var to ansette som blei skadd i ulukka.

16.06.2011: Toget med 257 passasjerar frå Bergen køyrde inn i ein brennande tunnel ved Hallingskeid stasjon. Ingen blei drepne eller alvorleg skadde.

01.10.2010: Eit persontog frå Oslo til Stockholm. Under køyring gjennom spor 1 på Skotterud stasjon, Kongsvingerbanen, spora første hjulgang på bakre boggi på første vogn av. Toget heldt ein fart på 95 km/t då det spora av. Vogna drog ut mot høgre side i bakkant og slo inn i delar av plattforma, trefte ein relékiosk og knuste denne, reiv ned delar av bomanlegget på eit vegsikringsanlegg og knekte ei mast til kontaktleidningsanlegget. Vogna hoppa opp i bakkant og mista ein boggi då ho trefte planovergangen i enden av stasjonen. Vogna brakk deretter ut og velta. 36 menneske blei skadde, men ingen alvorleg.

24.03.2010: 16 containergodsvogner frå CargoNet, utan last, kom i rørsle på Alnabru onsdag 24. mars ved 13-tida. Vognene rulla i retning mot Sjursøya, på eit eige godsspor. Nokre vogner spora av og nokre fortsette ut i sjøen. På sin veg mot sjøen gjekk nokre av vognene gjennom ein lagerbygning. 3 menneske mista livet, og minst 4 blei skadde.

21.02.2007: Eit persontog med 130 passasjerar og 4 tilsette køyrde inn i eit snøskred ved Storekleven, aust for Myrdal stasjon på Bergensbanen. Toget køyrde ut mellom to kontaktleidningsmaster utan å skade desse. Toget havna utanfor spora med dei to fremste vognene. Ingen blei drepne eller alvorleg skadde.

17.02.2003: Kollisjon mellom ein tankbil og eit skiftelokomotiv i rundkøyringa på Sjursøya. Tankbilen med 40 000 liter bensin/diesel sto i brann. Ingen blei drepne eller alvorleg skadde.

05.04.2000: Godstog køyrde inn i eit anna stilleståande godstog på Lillestrøm. To av vognene var lasta med propan. Det vart slått hol i den eine behaldaren, og ein voldsom brann oppstod. Lillestrøm stasjon og området rundt vart evakuert i fleire dagar på grunn av eksplosjonsfaren.

05.02.2000: Planovergangsulukke mellom Helleland og Egersund. 4 personar omkom.

04.01.2000: Kollisjon mellom to persontog ved Åsta, mellom Rustad og Rena stasjon. 16 reisande og 3 tilsette i teneste omkom.

17.12.1998: Persontog spora av etter at underbygningen rasa ut på Nordlandsbanen, mellom Trofors og Kvalfors. 9 reisande vart alvorleg skadde, medan 35 vart lettare skadde.

19.09.1998: Planovergangsulukke på Gol stasjon. 5 personar omkom.


*Definisjonen på ei jernbaneulukke er ei hending som:

  • forårsakar død eller alvorleg personskade (innlegging på sjukehus i meir enn 24 timar)
  • gir betydeleg skade på materiell, spor, andre installasjonar eller ytre miljø
  • fører til stans i togtrafikken i meir enn seks timar.

Til dømes er det ei jernbaneulukke hvis eit tog riv ned ein køyreledning og det fører til stans i trafikken på den aktuelle strekninga i seks timar eller meir.

Fant du det du lette etter?