Regelverksutvikling

En av Statens jernbanetilsyns viktigste oppgaver er å sikre at regelverket på vårt område til enhver tid er oppdatert, hensiktsmessig og lett tilgjengelig for våre brukere. Vi jobber derfor kontinuerlig med regelverksutvikling.

Publisert: 07.09.2016   Endret: 12.08.2020

NSA-arbeidsgruppe for ERTMS.

Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått delegert myndighet til å fastsette krav til virksomheter innen jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger.

Vi jobber langs to hovedakser: gjennomføring av EU/EØS-regelverk og utvikling av nasjonalt regelverk på eget initiativ.

EU/EØS-regelverk

For å styrke jernbanen i Europa utarbeides stadig mer felleseuropeiske bestemmelser. Hensikten er å styrke samtrafikkevnen mellom landene og oppnå et likt nivå på sikkerhet og lik konkurranse. Som en del av EØS-avtalen gjennomføres disse bestemmelsene også i norsk rett, som oftest gjennom en forskrift. 
Tilsynet gjennomfører mange rettsakter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Les mer om forskjellige typer rettsakter.

Før en rettsakt blir gjennomført og tatt inn i EØS-avtalen, får SJT i oppdrag å skrive utkast til EØS-notater på ulike stadier i prosessen. Disse notatene skal si noe om innhold, formål, konsekvenser for Norge og eventuelle særbehov knyttet til norske forhold. I arbeidet med notatene forsøker SJT å sende forslagene til rettsakter på høring til berørte parter og andre interessenter så fremt tiden tillater det. Høringsfristen er normalt kortere enn for endringer av nasjonalt regelverk.

Lær mer om prosessen med EU/EØS-regelverk.

SJT deltar i mange internasjonale fora hvor Norge kan påvirke arbeidet med rettsakter før de blir endelig vedtatt i EU. SJT tilstreber å være tidlig ute og aktiv i internasjonalt arbeid. Vi prioriterer å delta i fora som vil ha stor betydning for sikkerheten i Norge, samt fora der vi har størst mulighet for å påvirke.

Les mer om SJTs internasjonale arbeid.

Regelverk på eget initiativ

SJT er opptatt av at regelverket forbedres kontinuerlig. I vårt arbeid med tilsyn, saksbehandling, veiledning og i møter med virksomhetene gjør vi oss erfaringer for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer. Vi får også konkrete innspill fra virksomhetene om forbedring av regelverket. Samlet gir dette oss et godt grunnlag for å vurdere om vi skal endre regelverket. 

Prinsipper for regelverksutvikling i SJT

 • Kontinuerlig forbedring: Vi skal følge opp interne og eksterne innspill til regelverket slik at vi kontinuerlig kan forbedre regelverket. Vi har en langsiktig regelverksplan
 • Brukervennlighet: Vi skal ha søkelys på forenkling, tilgjengelighet og brukervennlighet i utformingen av forskrifter. Vi skal bruke et klart lovspråk. Kommentarer og veiledninger utarbeides der det er behov
 • Kompetanse: Vi skal bruke tilstrekkelig fagkompetanse (teknisk, sikkerhetsfaglig og/eller økonomisk) og juridisk kompetanse i forskriftsarbeidet
 • Dele erfaringer og gi innspill på annet regelverk: Vi skal gi innspill til departementet om endringer i lov eller departementets forskrifter ved behov, slik at vi bidrar til et godt regelverk samlet sett for aktørene
 • Måle effektiviteten i arbeidet: Vi skal ha gode saksbehandlingsprosesser i forskriftsarbeidet, og skal evaluere arbeidet i etterkant.

Gjennomføring av et regelverksarbeid

 • Regelverksarbeidet starter opp – mandat og styring/organisering av arbeidet fastsettes
 • Internt arbeid igangsettes – arbeidsgruppe med juridisk og relevant fagkompetanse
 • Arbeidet forankres eventuelt hos bransjen/aktørene – referansegruppe, involveringsmøter eller innhenting av skriftlige innspill underveis i arbeidet
 • Forskriftsutkast utarbeides
 • Konsekvenser utredes
 • Forskriftsutkast sendes på alminnelig høring til alle berørte
 • Høringsuttalelser gjennomgås
 • Forskriften vedtas og kunngjøres
 • Det gis veiledning om endringene – informasjonsbrev, møter, internett mv.

Kan forskrifter endres?

Fant du det du lette etter?