EUs fjerde jernbanepakke

EUs fjerde jernbanepakke kan bli innført i norsk rett. Hva bør norske jernbaneaktører forberede seg på?

Publisert: 16.03.2018   Endret: 21.04.2020

Aktørene på det nasjonale jernbanenettet i Norge må forholde seg til nye regler og søknadsprosesser dersom Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Direktivene og forordningene i jernbanepakken må ses i sammenheng, men grovt sett gjelder endringene følgende tre områder:

1) Sikkerhet

Aktørenes ansvar for sikkerhetsstyring skal gjøres tydeligere gjennom videreutvikling av felles sikkerhetsmetoder og -mål. Endringene skal gi bedre sikkerhet i EUs jernbanesystem. Det skal bli mindre rom for å ha nasjonale regler. Statens jernbanetilsyn vil ha samme rolle som før med å føre tilsyn med jernbaneaktørene i Norge. Tilsynet vil ha samme mulighet til – på sikkerhetsmessig grunnlag – å stanse trafikk hos alle som driver uforsvarlig. Det europeiske jernbanebyråets (ERAs) rolle endres fra byrå til myndighet ved at de skal utstede et felles sikkerhetssertifikat for selskaper som ønsker å trafikkere på tvers av landegrensene. En felles portal – kalt «one-stop shop» – skal harmonisere søknadsprosessene og annen kommunikasjon.

2) Samtrafikk

ERA skal gi tillatelser til å ta i bruk kjøretøy som skal brukes i grensekryssende trafikk. Aktørene skal ikke lenger måtte søke om tillatelse fra hvert enkelt land de de skal kjøre i. De mest omfattende endringene gjelder tillatelsesprosesser knyttet til kjøretøy, men ERA skal også ha en rolle med å godkjenne kravspesifikasjonene før anskaffelse i prosjekter der delsystemet styring, kontroll og signal (ERTMS) skal bygges ut i infrastrukturen. Portalen «one-stop shop» skal brukes i tillatelsesprosessene for kjøretøy og for godkjenning av kravspesifikasjoner før anskaffelse av ERTMS. Søknader om tillatelser om å ta i bruk infrastruktur og signalsystemer skal behandles av SJT som vanlig.

3) Konkurranse

EU ønsker å legge til rette for økt konkurranse, blant annet ved å gjøre det lettere for nye aktører å komme inn på jernbanemarkedet. Markedsåpning og økt konkurranse skal gi bedre kvalitet og flere valgmuligheter. Det skal bli fri adgang til å drive kommersiell persontransport – med visse unntak. Tildeling av kontrakter skal som hovedregel avgjøres gjennom anbudskonkurranser. I Norge er konkurranseutsetting av persontransport delvis foregrepet gjennom jernbanereformen. For å sikre at aktørene skal møte like konkurransevilkår innebærer fjerde jernbanepakke også strengere krav til uavhengighet for infrastrukturforvalter, noe som i stor grad allerede er ivaretatt gjennom Bane NORs organisering.

Flere artikler om den fjerde jernbanepakken:

Hvordan søker du om sertifikater og tillatelser? (april 2020)

Bransjemøte om den fjerde jernbanepakken  (desember 2019)

Opplæring i bruk av one-stop shop (oktober 2019)

ERA-film om one-stop shop (YouTube) (juni 2019)

One-stop shop tas i bruk i Europa (mars 2019)

Innføring av den fjerde jernbanepakken i EU (februar 2019)

Spørsmål og svar om den fjerde jernbanepakken (januar 2019)

Opplæring i bruk av one-stop shop (januar 2019)

Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem (juni 2018)

Høring om felles sikkerhetssertifikat (juni 2018)

Høring om regler for ERAs klageorgan (juni 2018)

Status for kjøretøytillatelser (juni 2018)

Blir sikkerheten ivaretatt med den fjerde jernbanepakken? (juni 2018)

Enhet ansvarlig for vedlikehold (juni 2018)

Har du spørsmål om den fjerde jernbanepakken? (mai 2018)

ERA innfører gebyrer (mai 2018)

Høring om etablering av kommersiell persontransport (april 2018)

Portalen «one-stop shop» under utvikling (mars 2018)

Hva er en jernbanepakke? (august 2017)

Presentasjoner fra morgenmøte (juni 2016)

Fant du det du lette etter?