Kommentarer til opplæringsforskriften

Opplæringsforskriften omhandler personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, inkludert sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.

Publisert: 28.08.2016 – Endret: 23.12.2016

Til § 1 (Virkeområde)

Første ledd:

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter som har lisens/sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning i medhold av forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) eller tillatelse i medhold av forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften).

Forskriften retter seg mot den enkelte jernbanevirksomhet som pliktsubjekt. Forskriften inneholder kun minimumskrav til opplæring i jernbanevirksomhet. Det er derfor opp til den enkelte jernbanevirksomhet om det skal stilles strengere krav til personellets opplæring enn det som fremgår av denne forskriften eller om det skal stilles krav til personell som utfører andre arbeidsoppgaver enn de forskriften omfatter.

Annet ledd:

Forskriften omfatter både ansatt og innleid personell som utfører de nevnte arbeidsoppgaver. Det er opp til den enkelte virksomhet å identifisere hvilke funksjoner som utfører de forskjellige oppgavene. Forskriften omfatter ikke administrativt personell.

Annet ledd bokstav a:

Dette omfatter den som utfører styring og overvåking av all trafikk på sporet, herunder arbeid i og ved sporet, gjennom tekniske systemer og/eller manuelle rutiner. Togleder og togekspeditør vil omfattes her.

Annet ledd bokstav b:

Dette omfatter alle førere av rullende materiell, også via fjernkontroll. Lokomotivfører, vognfører og fører av skinnetraktor vil omfattes her. Den som bistår fører omfattes også dersom bistanden er vesentlig for framføringen, for eksempel ved utkikk i kjøreretningen. Flytting av (skinnegående) arbeidsmaskin i arbeid under svært lav hastighet anses i utgangspunktet ikke som framføring.

Bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for førere på det nasjonale jernbanenettet som omfattes av § 1 tredje ledd.

Annet ledd bokstav c:

Sporskifter, skifter, signalgiver og skifteleder vil omfattes her.

Annet ledd bokstav d:

Dette omfatter personell som om bord i tog utveksler sikkerhetsmessig viktig informasjon med trafikkledelse eller fører av tog, samt gjennom signaler kommuniserer med fører i forbindelse med på- og avstigning. I tillegg omfattes personell som utfører beredskapsoppgaver om bord i tog. Ombordansvarlig, servicemedarbeider og brann/beredskapsvakt vil omfattes her i den grad de utfører oppgaver som nevnt.

Annet ledd bokstav e:

Dette omfatter den som på operativt nivå sikrer at arbeid og aktivitet i og ved spor ikke forårsaker konflikt av sikkerhetsmessig betydning mellom arbeid/arbeidsmaskiner og den ordinære trafikken. Arbeidsoppgaven innebærer som regel å kommunisere med trafikkledelsen om aktivitetens samspill med den ordinære trafikken. Sikkerhetsmann og sikkerhetsvakt vil omfattes her.

Annet ledd bokstav f:

Dette omfatter for eksempel den som utfører driftsprøving, visitasjoner, bremseprøving, kontroll av last m.m. Personell som kun utfører vedlikehold i et verkstedmiljø omfattes ikke, selv om arbeidsoppgavene kan inneholde et visst innslag av vurderinger. Dersom det derimot er arbeidsoppgaver som hovedsakelig består av trafikksikkerhetsmessige vurderinger, omfattes disse selv om de utføres innenfor en vedlikeholdsvirksomhet.

Tredje ledd:

Forskriften gjelder ikke for førere på det nasjonale jernbanenettet som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften). Disse førerne skal ha opplæring i tråd med førerforskriftens bestemmelser.

Til § 2 (Krav om opplæring)

Med gjennomgått opplæring forutsettes at eksamen er bestått.

Viktige trafikksikkerhetsmessige deler av en arbeidsoppgave kan i mange tilfeller være en del av en komplett yrkesutdannelse, og inngå i læreplanen for denne.

Til § 3 (Krav om plan for opplæring)

For å utarbeide en læreplan bør det klarlegges hva slags opplæring som er nødvendig i forhold til de enkelte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavenes sikkerhetskritiske deler bør være klarlagt, slik at disse får tilstrekkelig fokus i opplæringen.

Annet ledd bokstav b:

Som forkunnskaper menes også eventuell formell utdanning.

Annet ledd bokstav c-e:

Her menes innlæringsmål for kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å nå ferdighetsmål er det viktig med tilstrekkelig praktisk trening med veiledning, noe som bør framgå av læreplanen.

Annet ledd bokstav f:

Deltakerantall for den enkelte etappe/modul angis.

Annet ledd bokstav g:

Her omfattes både faglige og eventuelle pedagogiske krav.

Annet ledd bokstav h:

Bestemmelsen viser til prinsipper for gjennomføring av prøve etter § 4.

Til § 4 (Prøving)

Her menes vurdering av den enkelte underveis og ved avslutning av opplæringen.

Det bør framgå hvordan eksaminasjon gjennomføres på de enkelte etapper/moduler, og krav til sensorer. Det bør også framgå hvordan personellet testes i å håndtere avvikssituasjoner. Hver enkelt etappe/ modul i opplæringen bør avsluttes med en prøve som viser om målene er nådd.

Dersom prøven ikke er bestått, skal en ny prøve ikke kun inneholde kontroll av det som foranlediget at den første prøven ikke ble bestått.

Til § 5 (Repetisjon av opplæring)

Det er viktig at man ved repetisjonsopplæring belyser avvikssituasjoner, dvs. kunnskaper som ikke benyttes regelmessig og ferdigheter som ikke utføres regelmessig. Et eksempel på det er situasjoner når tekniske systemer settes ut av bruk, eller ikke fungerer. For å forebygge ulykker bør personalet kontinuerlig informeres om uønskede hendelser som skjer innenfor virksomheten. Den periodiske repetisjonen av opplæring kan være et hensiktsmessig forum for slik informasjon.

Til § 6 (Endring av arbeidsoppgaver)

Det er i utgangspunktet kun endringer av vesentlig betydning som krever etteropplæring/ny opplæring. Hva som anses som vesentlig og vurderingen av om det skal iverksettes etteropplæring eller ny opplæring, vil være basert på skjønn. Det er klart at ikke en hvilken som helst endring vil nødvendiggjøre etteropplæring/ny opplæring

Til § 7 (Opplæring for den som har hatt arbeidsavbrudd)

Repetisjonsopplæring/tilleggsopplæring vil også kunne være aktuelt for personell som ikke tjenestegjør regelmessig, eller har sesongarbeid.