Kommentarer til jernbanekjøretøyforskriften

Kommentarer gjeldende per november 2022.

Til § 1-1 Formål

Forskriften samler de tekniske kravene som stilles til kjøretøy som skal trafikkere det norske jernbanenettet, samt har bestemmelser om transport og test av kjøretøy.

Til § 1-2 Virkeområde

Virkeområdet er det samme som for samtrafikkforskriften. Forskriften omfatter ikke arbeidsmaskiner som skal kjøre på lukket område.

Til § 2-3 Register og merking

Kravet om å ha et register over egne kjøretøy kommer i tillegg til andre register over kjøretøy, som for eksempel nasjonalt kjøretøyregister og ERATV.

Til § 5-1 Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

Testtillatelse må foreligge for nye kjøretøy som ikke har tillatelse, men som trenger å testes på jernbanenettet før det søkes om tillatelse. Egne krav for testing av ombordutrustningsutstyr følger av § 3-4. Slike kjøretøy må gjøre omfattende tester av delsystem rullende materiell (RST), og delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) der hvor det er aktuelt, og kompatibilitet mot jernbanenettet for både RST og CCS. Se § 5-4 når det gjelder CCS særskilt.

Til § 5-2 Søknad om testtillatelse for kjøretøy med tillatelse fra et annet EØS-land

Gjelder for eksisterende kjøretøy som allerede har en tillatelse fra et annet EØS-land, og som trenger testtillatelse for å utføre tester på jernbanenettet i Norge. Hovedforskjellen på § 3-1 og § 3-2 er at et kjøretøy som allerede har en tillatelse fra et annet EØS-land kun må testes for å verifisere kompatibilitet mot den norske infrastrukturen.

Bekreftelsen på tillatelse fra et annet EØS-land må være utstedt fra den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i det aktuelle landet, eller fra ERA. 

Til § 5-3 søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

Søker må dokumentere at kjøretøyet er sikkert i bruk etter endringen. Dokumentasjonen må gjenspeile størrelsen på endringen. Datasimulering kan aksepteres hvis endringen er liten og ikke påvirker sikkerheten i stor grad.

Til § 5-4 Krav i forbindelse med testing av delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) – klasse A eller klasse B.

Bestemmelsen stiller dokumentasjonskrav i forbindelse med søknad om å teste ombordutrustningen i kjøretøyet. Disse kommer i tillegg til det som følger av §§ 3-1 til 3-3. Det er et krav at det gjøres tester av kjøretøyet når signalsystemet endres eller kjøretøyet er nytt.

Kommentarer til vedlegget

Kapittel 12. Styring, kontroll og signalering om bord

Punkt 12.2.2

Punktet beskriver at utfyllende krav til STM-enheten fastsettes og publiseres av Statens jernbanetilsyn. Se spesifikasjonene for STM-enheten.