Regelverk for nasjonalt jernbanenett

Alle som jobber med jernbane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter.

Se alt regelverk for jernbanen. regelverkssymbol

Lov/forskrift  Kommentarer/veiledninger
Forskrift om sikkerhet på jernbanenettet (sikkerhetsforskriften)  
Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)  
Forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen  
Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog Kommentarer til forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog 
Jernbaneundersøkelsesloven  

CSM RA-forskriften

Fremgangsmåte for risikovurderinger på engelsk 

ERA Guide for the application of the CSM Regulation 

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation 

CST-forskriften Se mer hos ERA
Modulforskriften Les mer på ERAs nettsider
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen (PDF-fil)

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv.

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften 
Jernbanekjøretøyforskriften

Kommentarer til jernbanekjøretøyforskriften

Arbeidsmaskinforskriften

Veiledning til arbeidsmaskinforskriften

Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften
Overvåkingsforskriften  
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Forskrift om nasjonal beredskap på jernbane  
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften 
Jernbaneloven  
Jernbaneansvarsloven   
Forskrift om offentlig persontransport Forordning 1370/2007/EF om kollektivtransport
Forskrift om europeisk jernbanenett for godstransport Forordning 913/2010/EU om godskorridorer
Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen  
TSI ENE-forskriften

TSI Application Guide ENE TSI 

TSI INF-forskriften

TSI Application Guide INF TSI 

TSI PRM-forskriften

TSI Application Guide PRM TSI 

TSI LOC & PAS-forskriften

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet 

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk 

ERA TSI Application guide LOC&PAS-TSI

 
TSI WAG-forskriften TSI Application Guide WAG TSI
TSI SRT-forskriften TSI Application Guide SRT TSI
TSI CCS-forskriften

ERA TSI Application Guide CCS TSI 

Lovdata har feil engelsk vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken.

TSI NOISE-forskriften TSI Application Guide Noise TSI
TSI TAF-forskriften

ERA telematics applications for freight service

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:
ERA technical document TAP TSI
 

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, mai 2017:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, Innledning

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 3

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 4

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 5

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 8

STM General Technical Requirements 100200 E004 TR GRS, versjon 6.1

STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) Følgende dokument skal benyttes:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)


Bruk av FRS versjon 5.1 vil kun resultere i en tidsbegrenset tillatelse for kjøretøy. Det forutsettes at det foreligger en forpliktende plan om oppgradering til FRS 6.1 ved bruk av FRS versjon 5.1.

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, okt. 2009:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, Innledning (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 3 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 4 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 5 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements Specification: 100200 E004, versjon 5.1, okt. 2009
(PDF-fil)

Felles for alle STM-versjoner:

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 (PDF-fil)

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 (PDF-fil)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/10 om kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/1795 om fastsettelse av fremgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2017/2177 om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2016/545 om framgangsmåter og kriterier med hensyn til rammeavtaler for tildeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/1100 om medlemsstatenes rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/909 om metode og nærmere regler for beregning av kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/429 om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

 

Forskrift om endring i forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om detaljerte bestemmelser vedrørende et system for sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av kjøretøy etter direktiv (EU) 2016/798 og som opphever forordning (EU) nr. 445/2011 (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/779)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/763 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/763)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/762 om felles sikkerhetsmetode for krav til sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS) (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/762)

ERAs veileder om krav til sikkerhetsstyringssystem for sikkerhetssertifisering eller sikkerhetsgodkjenning

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/761 om felles sikkerhetsmetoder for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse (tilsynsforskriften) (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/761)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse aspekter ved fremgangsmåten for utstedelse av lisenser til jernbaneforetak (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/171)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/777 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av beslutning 2014/880/EU (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/777)

 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften)

 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» (TSI-støy)

 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2020/424 av 19. mars 2020 om framlegging av opplysninger for Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med direktiv (EU) 2016/797 (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2020/424)

 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet, forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk og forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2019/250 av 12. februar 2019 om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæring av samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, og om fremgangsmåten for EF-verifisering for delsystemer

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1305/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av forordning (EF) nr. 62/2006, og gjennomføring av forordning (EU) 2018/278 og forordning (EU) 2019/778 (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1305/2014)

 

TSI drift og trafikkstyring (TSI OPE)

 

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1614 av 25. oktober 2018 om spesifikasjoner for kjøretøyregistrene angitt i artikkel 47 i direktiv (EU) 2016/797 og om endring og oppheving av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF (Forskrift om gjennomføring av kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1614)

 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) og forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (Endr. i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1301/2014 og forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell, lokomotiver)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøy og kjøretøytyper i henhold til direktiv (EU) 2016/797, og gjennomføring av forordning (EU) 2020/781 (Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/545 2016/797 og forordning (EU) 2020/781)

 

Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2017/6 om gjennomføringsplanen for det europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk (ERTMS)

 

 

 

Fant du det du lette etter?