To forskrifter kan bli opphevet

SJT har sendt et forslag om å oppheve togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften på høring. Høringsfristen er 5. juni.

Publisert: 06.04.2017 – Endret: 12.06.2017

Endringen av forskriftene foreslås å tre i kraft 1. januar 2019. SJT foreslår å videreføre bestemmelser om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. og bestemmelser om signaler på tog i en egen forskrift.

Bakgrunnen for å endre forskrifter

TSI OPE (kommisjonsforordning 2015/995/EU) bestemmer at det er infrastrukturforvalter som har det overordnede ansvaret for å formulere alle relevante krav som skal oppfylles av tog som har tillatelse til å kjøre på infrastrukturforvalterens nett. Når togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften oppheves vil jernbanevirksomhetene få ansvaret for å forvalte regelverket. De driftsmessige forholdene for togframføring endres ikke, og dagens praksis og regelverk kan videreføres. Dersom jernbanevirksomhetene senere ønsker å foreta endringer, må prinsippene for endring i sikkerhetsstyringsforskriften følges.

Gjennomføringsplan før 1. juli

EØS-landene skal innen 1. juli 2017 utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan med tiltak for å rette seg etter EU-kommisjonens beslutning. SJT vil ha tilbakemeldinger på vårt grunnlag for gjennomføringsplan for TSI OPE for å sikre en riktig og realistisk gjennomføringsplan for de delene av TSI OPE som ikke er gjennomført i norsk rett.

Høringsfristen er 5. juni 2017.

Høringsdokumenter (PDF-filer)

Høringsbrev.
Høringsnotat.
Utkast til gjennomføringsplan for TSI OPE (kommisjonsforordning 2015/995/EU).

Høringssvar PDF-filer)

Bane NOR SF
CargoNet AS
Flytoget AS
Hector Rail AB
NHO Transport
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk toglederforening
NSB AS
Oslo Havn KF