Høring om regler for ERAs klageorgan

Gi innspill om mulige konsekvenser hvis forordning om regler for ERAs klageorgan innføres i norsk rett.

Publisert: 26.06.2018 – Endret: 03.07.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØS-posisjonsnotat for EU-kommisjonens gjennomføringsforordning om regler for klageorganet til Det europeiske jernbanebyrået (ERA).

Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft i EU fra 16. juni 2019. Hvis forordningen skal bli en del av norsk rett, er det en forutsetning at Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Forordningen omhandler bestemmelser om blant annet opprettelse og sammensetning av klageinstansen, bestemmelser om hvordan klager fremmes og prosessuelle bestemmelser for behandling av en klage.

Konsekvenser i Norge

Forordninger som tas inn i norsk rett, tas inn «som de er». Innholdet kan ikke endres. SJT ønsker derfor innspill om mulige praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for virksomheten hvis forordningen innføres i norsk rett.

Innspill

Send kommentarer med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass, 0130 OSLO, på e-post til post@sjt.no eller elektronisk på dette skjemaet.

Høringsfristen er 15. august 2018.

SJT har fått beskjed om at det er gjort endringer i rettsakten som ble publisert tidligere. Ta derfor utgangspunkt i den endelige versjonen under ved eventuelle innspill.

Høringsbrev.
Utkast til rettsakt.

Høringssvar

Jernbanedirektoratet PDF-symbol

Les mer om den fjerde jernbanepakken PDF-symbol