Høring om kjøretøytillatelse

Send innspill innen 15. juni 2018 om EU-forordning som kan bli aktuell for jernbanesektoren i Norge.

Publisert: 18.05.2018 – Endret: 18.05.2018

Forordning (EU) 2018/545 om praktiske ordninger for kjøretøytillatelse ble vedtatt i EU 4. april 2018. Nå vurderes det om forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Forordninger skal gjennomføres i norsk rett som de er. Innhold eller form kan altså ikke endres. SJT ber derfor mest om innspill til økonomiske og administrative konsekvenser av at forordningen eventuelt tas inn i norsk rett. Ellers kan høringen ses på som informasjon om kommende regelverk, dersom det besluttes at forordningen er relevant å ta inn i EØS-avtalen.

Regler om kjøretøytillatelse

Forordningen gir detaljerte regler for å søke om kjøretøytillatelse, det som i regelverket kalles «tillatelse til å bringe jernbanekjøretøy i omsetning». Mange av reglene i forordningen gir en annerledes saksgang enn i dag.

Flere enn bare jernbaneforetak kan være søkere. Søknaden skal sendes via en felleseuropeisk portal kalt one-stop shop. Det europeiske jernbanebyrået skal behandle søknadene, slik EUs fjerde jernbanepakke legger opp til. Søkeren kan også be Statens jernbanetilsyn (SJT) om å behandle søknaden dersom kjøretøyet bare skal brukes nasjonalt i Norge.

Høringsbrev
Forordning i engelsk versjon