Høring om felles sikkerhetssertifikat

Gi innspill om mulige konsekvenser hvis forordning om praktiske ordninger for å utstede felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak innføres i norsk rett.

Publisert: 03.07.2018 – Endret: 03.07.2018

Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØS-posisjonsnotat for EU-kommisjonens forordning (EU) 2018/763 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat for jernbanevirksomheter (PA SSC).

Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft i EU fra 16. juni 2019. Hvis forordningen skal bli en del av norsk rett, er det en forutsetning at Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Forordningen omhandler bestemmelser om de praktiske ordningene som skal brukes av jernbanevirksomheter når de sender søknad om felles sikkerhetssertifikat, enten det søkes om nytt, oppdatert eller fornyet sertifikatet.

Konsekvenser i Norge

Forordninger som tas inn i norsk rett, tas inn «som de er». Innholdet kan ikke endres. SJT ønsker derfor innspill om mulige praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for virksomheten hvis forordningen innføres i norsk rett.

Innspill

Send kommentarer med post til Statens jernbanetilsyn, postboks 7113 St. Olavs plass, 0130 OSLO, på e-post til post@sjt.no eller elektronisk på dette skjemaet.

Høringsfristen er 24. august 2018.

Høringsbrev.
Utkast til rettsakt.