Høring om endring av sidesporforskriften

Forslaget til forskrift erstatter helsekravforskriftens bestemmelser for personell som er tilknyttet sidespor og godsbane gjennom et nytt kapittel i den gjeldende forskriften. Høringsfristen er 15. november 2016.

Publisert: 02.10.2016 – Endret: 24.02.2017

Hensikten med den foreslåtte endringen er først og fremst å forenkle regelverket. Forslaget til nye bestemmelser inneholder mer funksjonelle krav, noe som i seg selv vil innebære at behovet for unntak fra forskriftenes bestemmelser vil bortfalle. Det er etter SJTs vurdering også en forenkling at jernbanevirksomhetene kun får én forskrift å forholde seg til når det gjelder krav til drift.

Høringsdokumenter (PDF-filer)

Høringsbrev
Høringsnotat
Forslag til endring
Kommentarer til endring

Høringssvar (PDF-fil)

Jernbaneverket
NHO Transport
NSB BHT
Statens vegvesen