Høring av forskrifter

Forskriftene som er sendt på høring med frist 30. november 2018 omhandler samtrafikk og samsvarsvurderinger.

Publisert: 31.08.2018 – Endret: 31.08.2018

EUs samtrafikkdirektiv kan bli gjennomført i norsk rett gjennom to nye forskrifter som vil erstatte gjeldende samtrafikkforskrift: en ny samtrafikkforskrift og en ny forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer. Oppdelingen i to forskrifter er gjort blant annet fordi det i sistnevnte forskrift stilles krav til en annen gruppe enn de øvrige kravene i direktivet. Det var også ønskelig å begrense omfanget av samtrafikkforskriften.

Samtrafikkdirektivet skal:

  • bidra til å oppnå det felles europeiske jernbaneområdet
  • redusere kostnader og varigheten på tillatelsesprosessene
  • forbedre jernbanesikkerheten ved å stille krav til infrastrukturen

Direktivet er en del av den fjerde jernbanepakken. Det er Stortinget som eventuelt vil vedta at Norge skal slutte seg til EUs jernbanepakke.

Vedlegg

Høringsbrev om samtrafikkforskrift og forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer

Høringsnotat om samtrafikkforskrift og forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer

Utkast til samtrafikkforskrift

Utkast til forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer

Forskriftsspeil for samtrafikkforskrift og forskrift om krav til meldermyndigheten og samsvarsvurderingsorganer

Utkast til forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet (TSI CCS)