Gjennomføringsforordning om gebyrer og avgifter til ERA

Forordningen har som formål å fastsette gebyrer og avgifter som jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere skal betale til Det europeiske jernbanebyrået.

Publisert: 30.04.2018 – Endret: 30.04.2018

Statens jernbanetilsyn sender med dette EU-kommisjonens forslag til gjennomføringsrettsakt (forordning 16/796 DV03, versjon EN06) om gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrået (ERA) på høring til jernbanevirksomhetene og Jernbanedirektoratet. Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft med virkning fra og med 16. juni 2019.

Dersom forordningen som omhandler gebyrer og avgifter tas inn i norsk rett, tas den inn «som den er», og det er ikke rom for endringer i innholdet. Høringen er derfor først og fremst en orientering om det gebyrregimet som vil bli innført i forbindelse med den fjerde jernbanepakken.

Eventuelle kommentarer, spesielt til de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget, sendes SJT innen torsdag 3. mai 2018.

Høringsbrev

Høringsnotat