Endring av jernbanepassasjer-rettighetsforskriften

Statens jernbanetilsyn ber om å få eventuelle innspill til de foreslåtte endringene innen 13. april 2018.

Publisert: 08.03.2018 – Endret: 23.04.2018

Europaparlamentets og Rådets forslag til forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og
forpliktelser COM(2017)548 (forordningen), er en omarbeiding av forordning (EU) nr.
1371/2007. Forordningen har som formål å beskytte jernbanepassasjerer i EU i tilfelle der det er
forsinkelser, avbestillinger og diskriminering. Forslag til forordningen er hjemlet i Traktaten,
Artikkel 91 (1).

Det ble foretatt en konsekvensutredning av forordning(EU) nr. 1371/2007 i 2016/2017.
Konsekvensutredningen belyste utfordringer i den gjeldende forordningen som nå foreslås rettet
opp i ny rettsakt.

Forslag til endringer

Det ønskes blant annet bedre beskyttelse av jernbanepassasjerer uavhengig av hvor
i EU de reiser. I dag er det mulig å gjøre betydelige unntak fra forordningens virkeområde, noe
mange av medlemslandene har benyttet seg av.

Videre foreslås det at passasjerrettigheter på jernbaneområdet harmoniseres i tråd med passasjerrettigheter på andre transportområder.

Forslaget inneholder videre en force majeure-klausul, noe som er nytt i forhold til dagens rettsakt. I tillegg stilles det strengere krav til informasjon, krav til opplæring av personell for å ivareta behovet for bevegelseshemmede, tydeligere krav ved utstedelse av gjennomgående billetter mv.

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Rettsakten (engelsk)

Høringssvar (PDF-fil)

Forbrukertilsynet
Jernbanedirektoratet
Reiselivsforum