Veileder om helseundersøkelser publisert

Statens jernbanetilsyn har gitt ut en veileder for leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell etter kravforskriften.

Publisert: 07.05.2020   Endret: 07.05.2020

Personer som har arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten i jernbanevirksomheter må ha helse som er skikket for slike oppgaver. Helsesvikt kan utgjøre en fare for sikker drift. Det er derfor egne helsekrav for operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten. Dette gjelder for eksempel fører, trafikkstyrer og sikkerhetsvakter. Personellet må ha gjennomført helseundersøkelse og oppfylle kravene til helse beskrevet i kravforskriften.

Minimumskrav for å sikre god sikkerhet

Kravforskriften fastsetter minimumskrav, inkludert helsekrav, for å sikre god sikkerhet slik at jernbaneulykker og jernbanehendelser unngås. Forskriften gjelder for drift av sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m.

Det er jernbanevirksomheten som har ansvaret for sikker drift og som autoriserer eget personell. Autorisasjon kan bare gis dersom kravene til fysisk og psykisk helse er oppfylt.
Det er ikke krav om at lege skal være godkjent av Statens jernbanetilsyn for å gjøre helseundersøkelser etter kravforskriften.

Se veileder om helseundersøkelser etter kravforskriften.