Brann- og elsikkerhet i tunneler

En oppdatert veileder skal bidra til at ulike instanser og aktører tidlig etablerer en felles forståelse for juridiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til brann- og elsikkerhet i tunneler.

Publisert: 12.05.2017   Endret: 12.05.2017

Veileder om brann- og elsikkerhet i tunneler.Veilederen er utarbeidet i fellesskap av Statens jernbanetilsyn (SJT) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Målgruppen for veilederen er utbyggere, eiere og forvaltere av tunneler og kommuner, også brann- og redningsvesen.

Veilederen har som mål å bidra til at ulike instanser og aktører tidlig etablerer en felles forståelse for de juridiske og sikkerhetsmessige forhold knyttet til brann- og elsikkerhet i tunneler. Forrige veileder på området kom i 2005.

Om innholdet i veilederen

Den oppdaterte veilederen inneholder:

  • Beskrivelse av roller, ansvar og samarbeid
  • Oversikt over gjeldende regelverk
  • Henvisninger til krav til planlegging/bygging av nye og oppgradering av eksisterende jernbane- og banetunneler, og til krav og forventninger til drift av tunneler
  • Informasjon om tilsyn og beredskap.