Tiltak mot mangler i Hector Rail

Hector Rail AB har satt i verk tiltak etter tilsyn om temaer som lastsikring/skifting, føreropplæring og oppfølging av avvik.

Publisert: 16.05.2018   Endret: 16.05.2018

SJT har under tidligere tilsyn identifisert alvorlige mangler hos Hector Rail AB, særlig knyttet til innkjøpte lastsikrings- og skiftetjenester, føreropplæring og oppfølging av avvik. Virksomheten har etterpå redegjort for en del iverksatte og planlagte tiltak. Nå har SJT gjennomført et nytt tilsyn for å undersøke hvordan noen av tiltakene er iverksatt i praksis. I tillegg ville SJT undersøke om utvalgte elementer av den operative driften er sikkerhetsmessig forsvarlig i en periode hvor Hector Rail arbeider med å gjennomføre ytterligere tiltak.

Intervjuer og uønskede hendelser

Tilsynet baserte seg på intervjuer med fem førere og en gjennomgang av innrapporterte uønskede hendelser. Basert på intervjuene fant ikke SJT grunn til å anta at det er kritiske sikkerhetsutfordringer knyttet til:

  • eksisterende føreres faktiske kompetanse
  • manglende innrapporteringer av alvorlige jernbanehendelser
  • utførelse av skifting og lastsikring

Les tilsynsrapporten om Hector Rail AB

Se alle tilsynsrapporter for jernbane