Tilsynets virkemidler styrkes

Statens jernbanetilsyns virkemidler som sikkerhetstilsyn ble styrket fra 2017.

Publisert: 17.02.2017   Endret: 17.02.2017

Blant annet kan tilsynet nå be om informasjon direkte fra jernbanevirksomhetenes underleverandører ved mistanke om at sikkerheten ikke er god nok.

– Klare bestemmelser om tilsynets myndighet er spesielt viktig nå når jernbanebransjen skal endres, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Gjennom jernbanereformen vil trolig flere aktører komme inn på jernbanemarkedet – både nye jernbanevirksomheter og leverandører. Forarbeidene til loven legger vekt på å gi tilsynet de virkemidlene som trengs for å føre et effektiv tilsyn.

Leverandører

Jernbaneloven presiserer at det er den virksomheten som har tillatelse til å drive jernbanevirksomhet som har ansvaret for driften, også når de bruker underleverandører til deler av sin drift. 

- Ansvaret for sikkerheten forblir hos jernbanevirksomheten selv om de setter ut arbeidet til andre, sier Reiersøl-Johnsen. 

Loven gjør det klart at alle, herunder underleverandører, plikter å gi de opplysningene som tilsynet krever. Det er opp til tilsynet å bestemme formen som opplysningene skal gis i, for eksempel elektronisk eller på papir. De nye bestemmelsene medfører ikke at tilsynet skal føre direkte tilsyn med en jernbanevirksomhets leverandør, men at det skal være mulig å verifisere funn hos en jernbanevirksomhet gjennom å intervjue underleverandørens ledelse og ansatte. Med de nye regelendringene kan tilsynet også be om dokumentasjon direkte fra underleverandøren.

SJT kan be om informasjon direkte fra underleverandører, for eksempel fra opplastere som jobber for godstogselskaper. Foto: Geir-Rune Samstad, SJT.

 

Samferdselsdepartementet skriver på sin nettside at regelendringene skal gi en mer velfungerende jernbanesektor. 

Ledelsen

En ny bestemmelse gir ledelsen i en jernbanevirksomhet rett, og av og til også plikt, til å være tilstede under tilsynet. 

I enkelte tilfeller kan imidlertid ledelsens tilstedeværelse under et intervju være til hinder for den åpenheten som tilsynet trenger for å utøve effektivt tilsyn. Tilsynet har derfor fått muligheten til å nekte ledelsens tilstedeværelse der hvor en slik tilstedeværelse vil kunne føre til at formålet med tilsynet settes i fare, eller tilstedeværelsen ikke kan skje uten vesentlig ulempe. 

Uhindret tilgang

De nye reglene presiserer at Statens jernbanetilsyn skal ha uhindret tilgang til enhver plass som loven gjelder for. Dette er en videreføring av dagens regelverk, men dekker også uanmeldt tilsyn, det vil si tilsyn som ikke er varslet på forhånd. 

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med 30 jernbanevirksomheter i Norge.