SJT ønsker innspill om rapport

Aktører i jernbanesektoren oppfordres til å gi synspunkter på rapporten om økonomisk likevektstest for jernbane.

Publisert: 21.01.2020   Endret: 21.01.2020

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåkingsorgan på jernbanesektoren. SJT skal blant annet avgjøre om den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteytelse vil kunne skades av en ny internasjonal persontransporttjeneste.

Nå har konsulentselskapet Oeconomica DA skrevet rapporten «Økonomisk likevektstest for jernbane» på oppdrag for SJT. Den skal gi SJT et bedre grunnlag til å utføre sin oppgave slik den er definert i jernbaneforskriften § 2-6 annet ledd. Rapporten anbefaler grunnprinsippene for en likevektstest som kan benyttes til å vurdere økonomiske virkninger en nyetablering vil ha for selskaper som har kontrakt med myndighetene.

Rapporten er allerede sendt til et utvalg virksomheter. SJT ønsker et så bredt tilfang som mulig av innspill og kommentarer. Aktører i markedet, andre myndigheter mv. oppfordres til å gi kommentarer og innspill til rapporten og metoden som foreslås i den. Synspunktene vil benyttes til å vurdere om det er behov for å tilpasse og gjøre endringer i den foreslåtte metoden.

Send eventuelle innspill innen 10. mars 2020 til post@sjt.no.

Vedlegg

Rapporten «Økonomisk likevektstest for jernbane»
Brev til utvalgte virksomheter om rapporten