Avslutter sak om kapitaloverføring

Statens jernbanetilsyn (SJT) har vurdert om kapitaltilføring til CargoNet AS stammer fra statlig finansiert persontransport.

Publisert: 08.11.2016   Endret: 10.11.2016

SJT har undersøkt om NSB-konsernets tilføring av midler til CargoNet var i samsvar med jernbanelovgivningens bestemmelser om drift etter kommersielle prinsipper og forbudet mot kryssubsidiering med midler som er utbetalt til offentlig persontransport. Saken legges nå bort uten at SJT pålegger NSB å gjøre endringer i regnskapsføring, internprising, kapitaltilføringer mv.

– Tilsynet har ikke funnet det avklart eller godtgjort om det har forekommet overføringer av offentlige midler eller andre økonomiske disposisjoner i strid med jernbanelovgivningen, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Svakheter

SJT vurderer at det er flere svakheter knyttet til enkelte økonomiske disposisjoner innad i NSB-konsernet, samt til dokumentasjonen av disposisjonene. SJT mener imidlertid det vil kreve uforholdsmessig mye ressursbruk i SJT å komme til bunns i forholdene. Regelverk og markedsforhold er dessuten i endring på en måte som tilsier at faren for ulovlige overføringer av midler vil reduseres. Derfor velger SJT å avslutte saken.

SJT vurderer tiltak

SJT arbeider også med å vurdere tiltak som vil gjøre det lettere å kontrollere at aktørene overholder bestemmelsene i jernbanelovgivningen om drift etter kommersielle prinsipper, om krav til atskilte regnskaper og forbud mot overføring av midler fra offentlig persontransport. SJTs arbeid skal legge til rette for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og like vilkår for alle markedsaktørene.

Orienteringsbrev til NSB om kapitaloverføringssaken.

Les mer om markedsovervåking innen jernbane.