Overgangsperiode for utpekt organ

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil ikke kreve bruk av utpekt organ for alle prosjekter som søker om tillatelse til å ta i bruk infrastruktur i 2016.

Publisert: 30.03.2016   Endret: 15.10.2016

Et utpekt organ (DeBo) skal verifisere at kjøretøy og infrastruktur på det nasjonale jernbanenettet er i samsvar med nasjonalt regelverk (forskrifter).

Statens jernbanetilsyn har foreløpig utpekt ett organ som DeBo. Tilsynet har mottatt søknader fra aktører som vil bli DeBo, slik at flere kan bli utpekt etter hvert.

Ikke krav for alt i 2016

På grunn av lite kapasitet innføres en overgangsperiode for DeBo-ordningen for infrastruktur – i første omgang ut 2016. Da er ikke bruk av DeBo et krav for alle prosjektene som søker om tillatelse til å ta i bruk infrastruktur. Relativt store og/eller komplekse prosjekter kan fortsatt være i målgruppen for å bruke DeBo. SJT vil ta stilling til dette basert på de innsendte meldingene.

For spørsmål om DeBo:

Geir Hagbø, Teknologi og fremføring

Henriette F.V. Torgersen, Juridisk avdeling