Høring om nye EU-regler for ruteplanprosess

Rettsakt kan endre bestemmelser om fordeling av infrastrukturkapasitet.

Publisert: 31.03.2017   Endret: 31.03.2017

EU-kommisjonen har laget utkast til en «delegated act» som endrer vedlegg VII til direktiv 2012/34/EU (det omarbeidede SERA-direktivet). Rettsakten kan føre til justeringer av bestemmelser i jernbaneforskriften kapittel 8 om fordeling av infrastrukturkapasitet. Jernbaneforskriftens regler på dette området utgjør Norges gjennomføring av direktiv 2012/34/EU.

Høringsfrist 14. april 2017

Endringene skal gi bedre bruk av tilgjengelig infrastruktur ved at rutetildelingen skal skje mer forutsigbart og sikre at kapasiteten fordeles ikke-diskriminerende.
EU-kommisjonen har sendt forslaget på høring og oppfordrer alle aktører til å gi tilbakemeldinger direkte til kommisjonen.

Høringen og høringsdokumentene finnes her med frist 14. april 2017.

SJT ønsker kopi av høringssvar

Statens jernbanetilsyn (SJT) oppfordrer aktørene i Norge til å sende en kopi av sitt høringssvar til SJT, eventuelt sende en kommentar til forslaget, slik at tilsynet kan danne seg en oppfatning av hvordan forslaget oppleves fra berørte virksomheter og aktører i Norge. Tilsynet ønsker tilbakemelding innen 19. april 2017 til Kristoffer Johansen Eikeland.