Medhold i klage

Statens jernbanetilsyn har gitt LKAB Malmtrafik AB medhold i klage vedrørende Jernbaneverkets innkreving av kjøreveisavgift fra LKAB for godstransport på Ofotbanen fra og med 2007.

Publisert: 05.10.2016   Endret: 05.10.2016

LKAB transporterer jernmalm mellom Kiruna og Narvik .Kjøreveisavgift er en avgift for bruk av jernbaneinfrastruktur.

Avgiftssystemet Satser for kjøreveisavgift fastsettes årlig i statsbudsjettet med bakgrunn i regler i fordelingsforskriften kapittel 4. Før 2007 ble det ilagt avgift per brutto tonnkilometer for godstransport med faktisk aksellast over 22,5 tonn (senere økt til 25 tonn). Fra og med 2007 ble kjøreveisavgiften endret slik at godstransport utført med materiell med tillatt aksellast over 25 tonn ble ilagt samme avgift som godstransport med faktisk aksellast over 25 tonn.

Avgift for tog uten last LKAB transporterer jernmalm mellom Kiruna og Narvik med faktisk aksellast over 25 tonn, mens returtransport fra Narvik som hovedregel består av tog uten last og dermed faktisk aksellast under 25 tonn. LKAB har imidlertid tillatelse til å transportere med aksellast over 25 tonn også på returtransporten. Endringen i avgiftsordningen fikk dermed den konsekvens at LKAB fra og med 2007 ble ilagt kjøreveisavgift også for returtransporten fra Narvik med tog uten last.

Forskjellsbehandling LKAB klaget på at Jernbaneverket har innkrevd kjøreveisavgift for LKABs returtransporter i tråd med endringen i avgiftsordningen i 2007, med bakgrunn i at endringen ikke er i samsvar med regelverket og at endringen medfører en forskjellsbehandling mellom aktører som utfører godstransport på Ofotbanen.

Medhold til LKAB Ved behandling av klagen fra LKAB har tilsynet funnet at kjøreveisavgiften for godstransport med tillatt aksellast over 25 tonn innebærer forskjellbehandling i henhold til fordelingsforskriften § 4-5.

Statens jernbanetilsyn har med hjemmel i fordelingsforskriften § 9-5 pålagt Jernbaneverket å:

(1) betale tilbake innkrevd kjøreveisavgift fra LKAB Malmtrafik AB for godstransporter på Ofotbanen med faktisk aksellast under 25 tonn fra og med 2007, for krav som ikke er foreldet. Tilbakebetalingen av LKABs innbetalinger skal være korrigert for prisvekst fra innbetalingstidspunktet til tilbakebetalingstidspunktet for hver enkelt innbetaling og skal være effektuert senest 3 måneder etter tilsynets vedtak.

(2) endre innkrevingen av kjøreveisavgift fra og med tidspunktet for tilsynets vedtak, slik at avgift som ilegges godstransporter på Ofotbanen utført med materiell med faktisk aksellast under 25 tonn ikke differensieres i henhold til materiellets tillatte aksellast. '

Les hele vedtaket fra Statens jernbanetilsyn.

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåker på jernbanen i Norge. Markedsovervåking skal bidra til et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår.

Foto: Rúnar Gudmundsson /LKAB.