Leverandører og føreropplæring i fokus

Leverandørstyring, tilbakeblikk på tilsyn i 2015 og prioriteringer i år var temaer under et fullsatt morgenmøte hos Statens jernbanetilsyn 16. mars.

Publisert: 17.03.2016   Endret: 15.10.2016

Seniorrådgiver Tone Gotheim, SJT.Jernbanevirksomhetene har noen gjennomgående mangler, viser oppsummeringen av SJTs tilsynsvirksomhet i 2015. Fagdirektør revisjon, Sjur Sæteren, pekte på at avviksbehandling, leverandørstyring og føreropplæring er viktige områder der virksomhetene kan bli bedre.

Tilsynets hovedprioriteringer i 2016 vil være avviksoppfølging, operativ sikkerhet, risikovurderinger, leverandørstyring og Jernbaneverket. Andre temaer som vil få SJTs oppmerksomhet er overvåkingsforskriften, beredskap og sikring.

Leverandørkontrakter som viktig verktøy

Leverandørkontrakter er et viktig verktøy i leverandørstyringen for jernbanevirksomhetene, sa seniorrådgiver Tone Gotheim i SJT (bildet). Hun mener en god kontrakt er avgjørende for bra resultater.

Daglig leder Heimon Winkelman i Grenland Rail AS påpekte at leverandørstyring er krevende for en liten jernbaneaktør. Med store leverandører kan beslutningsprosessen bli lang og avtalene kompliserte, sa Winkelman. Små leverandører er derimot svært operativt fokusert og har lite oppmerksomhet om regelverkets systemkrav.

For Sporveien Oslo AS skjer leverandørstyring gjerne innen konsernet. Gode samhandlingsarenaer er viktig når eier- og søsterselskaper også er leverandører, forklarte Vidar Almsten. Han deler tiden sin som sikkerhets- og teknikksjef mellom Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS.

Uhellsrapportering

Seniorrådgiver Kåre Bøklepp i SJT orienterte om risikobildet for jernbanen siden forrige morgenmøte. Det var 21 jernbaneulykker i 2015, mot 28 i 2014. To av jernbaneulykkene er uavklart på grunn av politietterforskning, så antall ulykker kan bli lavere. Det er ikke rapportert om alvorlige skadde ansatte i 2015. To personer er bekreftet omkommet og fire personer ble alvorlig skadet i jernbaneulykker.

Presentasjoner (PDF-filer)

Risikobildet
Kåre Bøklepp, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Oppsummering av tilsynsvirksomheten 2015
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn

Leverandørkontrakter – et viktig verktøy i leverandørstyringen
Tone Gotheim, seniorrådgiver, Statens jernbanetilsyn

Leverandørstyring – erfaringer og utfordringer hos små jernbanevirksomheter
Heimon Winkelman, Grenland Rail AS

Leverandørstyring i et stort konsern
Vidar Almsten, sikkerhets- og teknikksjef, Sporveien Trikken AS / Sporveien T-banen AS

Tilsyn – veien videre og operativ sikkerhet
Sjur Sæteren, fagdirektør revisjon, Statens jernbanetilsyn