Korte sikkerhetssoner i søkelyset

Jernbaneverket har i et møte med Statens jernbanetilsyn presentert planer for tiltak eller risikovurdering for korte sikkerhetssoner.

Publisert: 28.11.2014   Endret: 17.11.2016

Statens jernbanetilsyn gjennomførte i mai 2014 en revisjon av Jernbaneverket (PDF-fil). Revisjonen avdekket klare mangler knyttet til undersøkelse og oppfølging av enkelte alvorlige jernbanehendelser og jernbaneulykken ved Nykirke stasjon i februar 2012.

I et nytt tilsynsmøte nå i november presenterte Jernbaneverket status og planer for gjennomføring av tiltak knyttet til korte sikkerhetssoner.

Jernbaneverket har delt inn stasjoner i kategorier etter prioritet. For stasjoner som har høyeste prioritet (kategori 1) foreligger en fremdriftsplan for tiltak. Fremdriften er forsinket. For stasjoner som er lavere prioritert (kategori 2 og 3) skal Jernbaneverket vurdere risiko som grunnlag for videre prioritering. Risikovurdering og prioritering skal være gjennomført til sommeren 2015.

Statens jernbanetilsyn vil som en del av sitt tilsynsprogram følge opp fremdriften for tiltak ved stasjoner med korte sikkerhetssoner. Se tilsynsrapport fra møtet (PDF-fil).