Klarere regelverk for sikkerhetsmetode

Statens jernbanetilsyn har vedtatt endringer i forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering på jernbaneområdet. Presiseringene gir et klarere regelverk.

Publisert: 16.03.2016   Endret: 15.10.2016

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 endrer kommisjonsforordning (EU) 402/2013 som er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett ved forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering (CSM-RA). Forskriften trådte i kraft 21. mai 2015.

Ingen nye krav eller plikter

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 inneholder hovedsakelig presiseringer og klargjøringer, inkludert endrede og nye definisjoner og grenseverdier. I tillegg endres begrepet «Risk Acceptance Criteria» til «Design Targets». I bransjen og hos myndighetene er de fleste enige om at dette er et mer riktig begrep.

Rettsakten medfører i realiteten ingen nye krav eller plikter for private eller det offentlige. I hovedsak er den nye ordlyden presiseringer og begrepsendringer av krav som allerede er innført ved gjennomføringen av forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering.

Innspill fra bransjen

Aktørene i jernbanebransjen har gitt Statens jernbanetilsyn innspill i arbeidet med rettsakten om hvorvidt endringene i forordningen er akseptable. Synspunktene ble formidlet til Det europeiske jernbanebyrået i 2013. I tillegg har bransjen deltatt i arbeidet med å utarbeide forordningen.