Internasjonalt samarbeid mellom markedsovervåkingsorganer

Europeiske markedsovervåkere etablerer felles forståelse av prinsipper for samarbeid.

Publisert: 22.01.2019   Endret: 22.01.2019

Statens jernbanetilsyn (SJT) er markedsovervåker på jernbaneområdet. Tre av de viktigste oppgavene innen markedsovervåking er:

  • å påse at markedsaktørene får markedstilgang på like vilkår
  • å være klageorgan for aktører som mener seg diskriminert, utsatt for forskjellsbehandling eller krenket på annen måte
  • på eget initiativ ta opp saker som gjelder uønsket markedsutvikling.

SJT er også medlem i IRG-Rail. Dette er en samarbeidsgruppe for markedsovervåkingsorganer som skal utveksle informasjon, samarbeide om å utvikle beste praksis og å etablere felles posisjoner i regelverksarbeidet på området.

Deling av informasjon

Medlemmene i IRG Rail har nå formulert en felles forståelse av prinsipper for samarbeid. Prinsippene anerkjenner at markedsovervåkerne i de respektive land vil bistå hverandre med å innhente og dele informasjon om saker de behandler som gjelder flere land, tolkning av regelverk osv. Det kan også være aktuelt å samarbeide om å håndtere konkrete saker om undersøkelser og behandling av klagesaker.

Den felles forståelsen av prinsipper for samarbeid er ikke juridisk bindende, og påvirker ikke SJTs kompetanse til å treffe avgjørelser som gjelder markedsovervåking.

Les mer om markedsovervåking.